Detail kurzu

Projektový manažment/Implementácia projektov

Academia Istropolitana Nova

Popis kurzu

Chcete v najbližších rokoch financovať svoje zámery z externých zdrojov? Orientujete sa v iniciatívach a plánovanom financovaní z eurofondov, grantov a dotácií? Absolvujte on-line interaktívny vzdelávací program Príprava a riadenie projektov, ktorý ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Zároveň poskytne informácie o dostupných možnostiach financovania projektových zámerov. Kurz je postavený na stručnej prezentácii teórie, jej aplikácii v praxi na zrealizovaných projektoch a následnom využití informácií na prípravu vašich projektových zámerov. 

On-line kurz je zostavený z dvoch modulov. Modul A/ PRÍPRAVA PROJEKTOV je zacielený na tých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o efektívnej metóde prípravy projektovej žiadosti a Modul B/ IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV je venovaný aktuálnym pravidlám pre implementáciu projektov. Modul A/ má 15 hodín a koná sa 3 dni, vždy od 9:00 do 14:00 hod. Modul B/ trvá 8 hod, tiež od 9:00 do 13:00 hod. On-line kurz prebieha na platforme Zoom, ktorú nemusíte mať stiahnutú v počítači. Na Zoom sa pripojíte pomocou linky, ktorú vám pošleme.

Cieľom programu je:

 • osvojiť si princípy projektového myslenia a jeho využitie v profesijnom i osobnom rozvoji

 • zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov

 • zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku

 • osvojiť si princípy projektového myslenia a jeho využitie v profesijnom i osobnom rozvoji

 • zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov

 • zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku

 

Obsah kurzu

Obsah Modulu B/ Implementácia projektov

On-line kurz nadväzuje na Modul A/ Príprava projektov, ale dá sa absolvovať aj samostatne. Venuje sa 4. a 5. fáze projektového cyklu nasledovne:

1.deň: Fáza implementácie projektu – podpis zmluvy s donorom/RO - realizácia aktivít projektu - monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, príprava monitorovacích správ, kontrola na mieste - vypracovanie žiadosti o platbu – podávanie informácií o projekte – šírenie a ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu.

2.deň: Fáza hodnotenia projektu – zahŕňa hodnotenie projektovej žiadosti aj hodnotenie výstupov, výsledkov a dopadov projektu - typy hodnotenia - ciele hodnotenie - metódy hodnotenia – inovácie a (európska) pridaná hodnota v projektoch.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre

 • pracovníkov samospráv, ktorí sa zúčastňujú na príprave alebo implementácii projektov financovaných z európskych fondov

 • projektových manažérov v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi/grantmi a dotáciami na strane žiadateľa

 • riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie fondov/dotácií

 • vysokoškolských učiteľov zapojených do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov

 • pre stredný a nižší manažment v malých a stredných podnikoch

 • vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý chce rozvíjať svoje osobnostné kompetencie v oblasti iniciatívnosti a podnikavosti a osvojiť si metódu prípravy projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti

 • vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať svoje zručnosti.

Certifikát Absolvovanie kurzu bude potvrdené udeleným certifikátom o absolvovaní vzdelávacieho programu. Poznámka k cene

Kurz má 8 hod, cena kurzu je 120,00 EUR na účastníka. V prípade účasti viacerých záujemcov z jednej organizácie poskytujeme 20% zľavu z ceny kurzu. V cene kurzu je zahrnutý Manuál pre projektové riadenie.

Kontaktná osoba

Zuzana Štefániková
+421 910 128 776
zuza.stefanik@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor