Detail kurzu

Školenie online: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 - Ing. Ondrej Baláž

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2021. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy či výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotkyProgram vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia, a preto nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. Na uvedenom školení vás navyše pripravíme na zmeny platné k 1. 1. 2022.

Obsah kurzu

Program

 • Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve.

  • základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke,
  • prípravné práce pri účtovnej uzávierke,

  Inventarizácia majetku a záväzkov.

  • fyzická a dokladová inventúra,
  • posúdenie ocenenia majetku a záväzkov,
  • inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového,

  Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke.

  • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka,
  • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov,
  • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
  • posúdenie reálnosti ocenenia,
  • účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na predaj

  Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti.

  •  splatná daň
  •  odložená daň

  Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

  • účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát,
  • poznámky,
  • výkaz Cash flow,
  •  výročná správa,
  • ukladanie účtovnej závierky do registra v elektronickej forme

  Uzavretie účtovných kníh.

   

  Zmeny v účtovníctve v roku 2021.

   

  Diskusia a odpovede na otázky.

 

Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA: 

Cieľová skupina

Pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41/705 38 88
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor