Detail kurzu

Popis kurzu

Vzdelávanie prebehne ONLINE. 

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita.

Obsah kurzu


Program sa síce venuje aj problematike jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ale neustále sa vracia k inkluzívnej podpore dieťaťa/žiaka v kontexte celej triedy. Účastníci získajú aj informácie o tvorbe a využívaní IVP v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi,  žiakom i s poradenským zariadením. 

Štruktúru vzdelávacieho programu sme postavili tak, aby ste získali základné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu pedagogického asistenta v triede. A vedomosti nevyhnutné k podpore žiakov s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj preto vzdelávanie prebieha vo viacerých formách cez získavanie poznatkov o svojej profesii a práce v prezenčnej forme, praktickými dištančnými úlohami, supervíziou a prezentáciou vlastných výstupov.

Vzdelávanie bude prebiehať ONLINE. Na vzdelávaní je potrebná Vaša aktívna účasť a zapájanie sa.

TERMÍNY

1. časť: 19. – 20. apríl 2024

2. časť: 10. – 11. máj 2024

3. časť: 31. máj – 1. jún 2024

Denný rozvrh:

piatok: 14:00 – 18:30

sobota: 9:00 – 17:00

Účastníci majú možnosť počas a po skončení vzdelávania využívať dlhodobé online poradenstvo cez email: poradenstvo@inklucentrum.sk. Účastníci dostávajú k dispozícii aj metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

Lektori a garanti vzdelávania:

 • Masha Viera Orogváni
 • Magdaléna Špotáková
 • Jana Kružliaková
 • Viktor Križo
CIELE KURZU:
 • odovzdať  účastníkom  poznatky o koncepcii integrovaného a inkluzívneho vzdelávania, rozdiely medzi týmito koncepciami,  ideové a legislatívne ukotvenie
 • ukázať rôzne možnosti práce pedagogického asistenta, vrátane spolupráce s odborným tímom v škole, resp. predostrieť možnosti takej spolupráce s dôrazom na zavádzanie prvkov inklúzie
 • získať praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP, resp. pri podpor žiakov pri prekonávaní bariér v učení. Spoznávanie špecifík jednotlivých ŠVVP prebieha v teoretickej i zážitkovej rovine
 • získať prehľad v možnostiach ako spolupracovať s učiteľom a špeciálnym pedagógom pri intervenciách vykonávaných s jednotlivcami, skupinovo alebo s celou triedou

Odovzdať  účastníkom  poznatky o koncepcii integrovaného a inkluzívneho vzdelávania, rozdiely medzi týmito koncepciami,  ideové a legislatívne ukotvenie.

Ukázať rôzne možnosti práce pedagogického asistenta, vrátane spolupráce s odborným tímom v škole, resp. predostrieť možnosti takej spolupráce s dôrazom na zavádzanie prvkov inklúzie.

  • Získať praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP, resp. pri podpor žiakov pri prekonávaní bariér v učení. Spoznávanie špecifík jednotlivých ŠVVP prebieha v teoretickej i zážitkovej rovine.
  • Získať prehľad v možnostiach ako spolupracovať s učiteľom a špeciálnym pedagógom pri intervenciách vykonávaných s jednotlivcami, skupinovo alebo s celou triedou.


  Rozsah vzdelávacieho programu:

  Rozsah výučby je 50 hodín. Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

  Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.


  Cena je za celé vzdelávanie. Možnosť úhrady v dvoch splátkach po 160 €. Pri úhrade použite rovnaký variabilný symbol. Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími a menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

  Momentálne v cene 170 EUR pri využití možnosti preplatenia časti vzdelávania (3 eurá x 50 h, tzn. 150 eur) cez dotáciu z Ministerstva školstva: finančný príspevok na profesijný rozvoj pedagogickýcCena je za celé vzdelávanie. Možnosť úhrady v dvoch splátkach po 160 €. Pri úhrade použite rovnaký variabilný symbol. Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími a menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.


  Momentálne v cene 170 EUR pri využití možnosti preplatenia časti vzdelávania (3 eurá x 50 h, tzn. 150 eur) cez dotáciu z Ministerstva školstva: finančný príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

 • h a odborných zamestnancov

Cieľová skupina

 • primárne pre: pedagogickí asistenti, pedagogické asistentky
 • triedni učitelia a učiteľky, školskí špeciálni pedagógovia, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia (ak sú vo väzbe na daného pedagogického asistenta)

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

Certifikát Absolvent získava Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré ho oprávňuje žiadať o mesačný príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 %
Hodnotenie
Organizátor