Detail kurzu

Zmeny v legislatíve od 1.1.2022 (účtovníctvo, DPH, DzP) - BRATISLAVA - 11.02.2022 - lektor: Martin Tužinský

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Chcete sa bezproblémovo pripraviť na zmeny v legislatíve od 01.01.2022? Príjmite naše pozvanie na komplexný prehľad noviniek v daňových a účtovných zákonoch. Jednodňové školenie bude venované novinkám v oblasti DPH, dani z príjmov, zmenám v účtovníctve a ďalším dôležitým zmenám. Tému školenia môžete absolvovať od novembra 2021 až do februára 2022.

Školenie prebehne dňa 11.02.2022 s osobnou účasťou v Bratislave a zahŕňa:

 • účasť na školení v Hoteli Saffron,
 • písacie potreby,
 • tlačené študijné materiály,
 • občerstvenie a obed.


Fyzické školenie – počet miest na školení je limitovaný. Fyzické školenia budú prebiehať za dodržania aktuálne platných opatrení so zachovaním R-O-R (rúško, odstupy medzi účastníkmi, dezinfekcia na ruky) a podľa aktuálnej platnosti COVID automatu. Pri fyzickej účasti na školení sa treba preukázať buď testom (antigén alebo PCR) alebo potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19. Organizátor si vyhradzuje právo fyzické podujatie zrušiť. V prípade zákazu hromadných podujatí v danom okrese bude fyzická účasť na školení nahradená ONLINE formou.

Obsah kurzu

Prehľad najdôležitejších veličín platných na rok 2022


Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01.2022 a od 01.07.2022

 • Zmeny týkajúce sa registrácie skupiny pre DPH
 • Zrušenie povinnosti správcu dane vydávať osvedčenie o registrácii pre daň vo forme „kartičiek“
 • Zavedenie osobitnej oznamovacej povinnosti týkajúcej sa oznamovania účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré budú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa ZDPH
 • Rozšírenie ručenia za DPH z predchádzajúceho stupňa
 • Zavedenie osobitného spôsobu úhrady dane
 • Úprava definície základu dane, do ktorého sa nebude zahŕňa záloh na jednorazový obal na nápoje
 • Úpravy a doplnenia týkajúce sa § 53b ZDPH (opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)


Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2022

 • Zníženie poplatkov za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pre daňovníkov, ktorí sú považovaný za vysoko spoľahlivých
 • Uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníkov
 • Zavedenie CFC pravidiel (pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti uplatňované na fyzické osoby).
 • Zdaňovanie podielových listov
 • Oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov
 • Ďalšie navrhované a schválené zmeny v zákone o dani z príjmov


Zmeny v zákone o správe daní od 01.01.2022

 • Zavedenie povinnosti predvolanej osoby predložiť s ospravedlnením dôkazy preukazujúce tieto dôvody alebo okolnosti
 • Povinnosť správcu dane sprístupniť spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti o nazretie do spisu
 • Zavedenie možnosti vypočutia svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie
 • Zverejňovanie (nových) aktualizovaných zoznamov na webovom sídle FR SR
 • Zníženie poplatkov za záväzné stanoviská vydávané FR SR
 • Úprava indexu daňovej spoľahlivosti
 • Rozhodnutie o vylúčení


Zmeny v účtovníctve a postupoch účtovania od 01.01.2022

 • Zmena obsahovej náplne účtovného dokladu
 • Zmeny týkajúce sa výročných správ
 • Register účtovných závierok, jeho obsah a osoby povinné uložiť dokumenty do registra účtovných závierok
 • Zavedenie povinnosti dodržania podmienky zákazu vrátenia vlastných zdrojov a definície spoločnosti v kríze
 • Digitalizácia účtovníctva a s tým súvisiace vymedzenie účtovného záznamu, preukázateľnosti účtovného záznamu, transformácie účtovného záznamu
 • Uchovávanie účtovných záznamov a oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu
 • Úprava deliktov a s nimi súvisiacich sankcií (pokút)


Ďalšie zmeny

 • Stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 (z pohľadu zákonníka práce, sociálneho fondu a zákona o dani z príjmov)
 • Zavedenie pojmu rodinný podnik, legislatívna úprava, podmienky a výhody s rodinnými podnikmi spojené
 • Znižovanie administratívnej záťaže
 • Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny týkajúce sa podnikateľov a účtovníkov
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: osobná účasť na školení, písacie potreby, tlačené študijné materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Petra Tužinská
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor