Detail kurzu

Daňové priznanie k DzP PO – podnikateľského subjektu za rok 2021 - BRATISLAVA - 27.01.2022 - lektor: Martin Tužinský

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Obľúbené praktické školenie rekapituluje postup pri zostavovaní daňového priznania k DzP PO za rok 2021.

Venovať sa budeme položkám upravujúcim ZD; zmenám v zákone o DzP, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní za r. 2021; mankám; pohľadávkam; záväzkom, nepeňažným príjmom i opravám chýb minulých období.

Problematika je vysvetľovaná na príkladoch, pričom lektor prechádza jednotlivými pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca, člen SKDP, č. o. 1090/2015

Obsah kurzu

Lehoty na podanie daňového priznania


Druhy daňových priznaní

 • riadne
 • opravné
 • dodatočné
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze


Tlačivo daňového priznania, obsahová náplň, upozornenie na zmeny v tlačive


Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2021 a ďalšie dôležité skutočnosti


Položky upravujúce základ dane

 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení.


Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku

 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • daňové odpisy prenajatého majetku
 • odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €
 • metódy odpisovania
 • prerušenie daňových odpisov
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku


Zásoby

 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • pohonné látky
 • reklamné predmety
 • stratné v maloobchodnej predajni

Pohľadávky a príslušenstvo k pohľadávkam

 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty

Záväzky

 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • rezervy (účtovné / daňové)

Manká a škody

 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní

Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov

 • daň z príjmu
 • DPH
 • daň z motorových vozidiel
 • ostatné dane

Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane Odpočítateľné položky od základu dane

 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy)
 • príjmy oslobodené od dane
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok

Opravy chýb minulých účtovných období Diskusia

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: osobná účasť na školení, písacie potreby, tlačené študijné materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Petra Tužinská
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor