Detail kurzu

Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb 2021, zmeny 2021 a 2022

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na online webinári sa budeme zaoberať všetkými aspektami dane z príjmov právnických osôb, zmenami v roku 2021 a 2022.

Obsah kurzu

Program:

1. Daň z príjmov právnických osôb 2021

 • znížená sadzba dane 15 % a pravidlá jej uplatnenia v roku 2021, určenie úhrnu zdaniteľných príjmov v daňovom priznaní na účely použitia zníženej sadzby dane, zmeny oproti roku 2020,
 • oslobodené príspevky v rámci prvej pomoci a úprava základu dane v roku 2021 – usmernenie finančnej správy,
 • preddavky platené na zdaňovacie obdobie 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 vzhľadom na zmenu v platení týchto preddavkov podľa novely ZDP, vyrovnanie zaplatených preddavkov s daňovou povinnosťou za zdaňovacie obdobie 2021,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení v roku 2021 na základe revízie podmienky zaplatenia od roku 2020, douplatňovanie nákladov zaúčtovaných najneskôr v zdaňovacom období 2019 na základe podmienky zaplatenia podľa ZDP v znení účinnom do konca roka 2019,
 • pohľadávky a záväzky - opravné položky k pohľadávkam, postúpenie a odpis pohľadávok vrátane príslušenstva, pojem premlčanie na účely ZDP, rezervy, úprava základu dane o neuhradené záväzky, recipročná úprava základu dane pri úhrade, odpise alebo novácii záväzku,
 • odpisy majetku poskytnutého na prenájom, vplyv dotácie na nájomné,
 • uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19,
 • výdavky súvisiace s vybavením kancelárií a pracoviska a s majetkom využívaným aj na osobnú spotrebu,
 • spotreba PHL v podmienkach PO,
 • pravidlá zdanenia dividend vyplatených v roku 2021 zo zisku za predchádzajúce roky, pojem dividenda na účely ZDP,
 • nové pravidlá pre odpočet daňovej straty prvýkrát v zdaňovacom období 2021, vplyv odpočtu daňovej straty na základe mimoriadnych opatrení.

2. Transferová dokumentácia pre rok 2021

 • pravidlá pre vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2020 na základe príslušného usmernenia MF SR,
 • úprava základu dane o rozdiel z ocenenia kontrolovaných transakcií, rozsah závislých osôb.

3. Zmeny v ZDP prijaté od roku 2021

 • novela Zákonníka práce – hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, finančný príspevok na stravu, poslanecké návrhy na úpravu,
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) – oslobodenie podpory plynúcej v čase skrátenej práce,
 • zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce – daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 • antibyrokratický zákon – zníženie administratívnej náročnosti pri asignácii dane,
 • novela daňového poriadku – zmeny v zákone o dani z príjmov,
 • ostatné zmeny na základe konečného znenia novely ZDP vrátane prípadných pozmeňujúcich návrhov.

4. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 – základný prehľad zmien ako východisko k osobitnému semináru k vyplňovaniu tlačiva daňového priznania.

5. Bonus – pokročilé prípadové štúdie k vybraných častiam zákona o dani z príjmov

 • zmeny v účtovaní a následne zdanení výplaty kapitálového fondu z príspevkov po novele postupov účtovania,
 • goodwill – zúčtovanie goodwillu pri predaji časti podniku, záporný goodwill na účely úhrnu zdaniteľných výnosov,
 • vklad do obchodnej spoločnosti a obchodný podiel – vklad virtuálnej meny, oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov a zlúčenie spoločností, oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov a reštrukturalizácia, podmienky uplatnenia oslobodenia príjmov z predaja obchodného podielu,
 • nehnuteľnosť na predaj,
 • dotácie a ich zahrnovanie do základu dane, vrátane dotácie na budovu s limitovanou stratou pri predaji a jej rozpustenie do základu dane.

Harmonogram: 

 • 09:00 – 10:20 prednáška
 • 10:20 – 10:30 prestávka
 • 10:30 – 11:45 prednáška
 • 11:45 – 12:30 prestávka
 • 12:30 – 13:30 prednáška
 • 13:30 – 13:40 prestávka
 • 13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Cieľová skupina

finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia
Hodnotenie
Organizátor