Detail kurzu

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2021 - ONLINE - 17.01.2022 - lektor: Martin Tužinský

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie účtovná závierka prináša praktický návod na čo nezabudnúť pri ukončení roka, ako účtovne uzavrieť rok, ako bezchybne zostaviť účtovnú závierku a upozorní na dôležité body v zákone o účtovníctve. Lektor zároveň zhrnie zmeny v zákone o účtovníctve, ktoré bude treba mať na pamäti od 1.1.2022.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD., daňový poradca, člen SKDP

ONLINE forma: zahŕňa:
  • online školenie,
  • študijné materiály na stiahnutie,
  • videozáznam, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
  • a diskusia – na otázky účastníkov lektor odpovie počas online vysielania.

Obsah kurzu

Rekapitulácia zmien v účtovníctve, novinky a s tým súvisiace účtovné prípady


Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

- kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín

- zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín

- preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami


Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy


Interné smernice v oblasti účtovníctva

- prečo / načo?

- okruhy, ktoré musia byť upravené


Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

- odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)

- zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia

- opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch

- rezervy v príkladoch

- nevyfakturované dodávky v príkladoch

- časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch

- kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene

- splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch

- podsúvahová evidencia


Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov


Vybrané položky účtovnej závierky

- otvorenie účtov (syntetických a analytických)

- účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie

- kompenzácia zostatkov na analytických účtoch

- vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach

 

Oprava chýb minulých účtovných období


Register účtovných závierok

- termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok

- spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok


Vybrané problémy a účtovné prípady súvisiace s COVID-19

- úprava podmienok (kritérií) posudzovania povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom

- výročná správa

- nariadenie dodatočnej likvidácie a s tým spojené účtovné / zdaňovacie obdobie

- účtovné prípady v súvislosti s COVID-19 (dotácie na nájomné, príspevky na podporu zamestnanosti…)


Diskusia

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: online vysielanie školenia, študijné materiály, videozáznam, možnosť zaslať otázky počas školenia.

Kontaktná osoba

Petra Tužinská
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor