Detail kurzu

Požiadavky normy ISO 45001:2018

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Dňa 12. marca 2018 bola vydaná nová norma ISO 45001:2018 – Occupation Health and Safety Management systems Requirements with guidance for use – ktorá dňa 11. marca 2021 v plnom rozsahu nahradila normu OHSAS 18001.

Cieľ školenia: nosná časť školenia je zameraná na podrobný výklad noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018 sprevádzaný príkladmi z praxe. Účastník školenia získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Filozofiou školenia je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v ich organizácii. Pritom nepôjde len o teoretickú prednášku, ale aj o rady v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do certifikácie týchto systémov v organizáciách na Slovensku a v zahraničí. 

Obsah kurzu

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

1. deň - INTERNÝ AUDÍTOR BOZP/Požiadavky normy ISO 45001:2018

08.30 Prezentácia účastníkov
09.00 Norma ISO 45001:2018
12.00 Obed
12.30 Norma ISO 45001:2018,  Diskusia
16.30 Záver 1.dňa 

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pre pracovníkov, ktorí v organizácii zastávajú alebo budú zastávať funkciu interného audítora BOZP,  ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
Certifikát certifikát o absolvovaní školenia Poznámka k cene

cena zhŕňa: náklady na organizačné a odborné zabezpečenie školenia, školiace materiály, vystavenie certifikátu pre úspešných absolventov školenia

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor