Detail kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 ( (praktický príklad na tlačive) - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Povinnosti súvisiace s ukončením daňového roka vám nemusia strpčovať život. Pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého vám prinášame odpovede na všetky dôležité otázky, ktoré s podávaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 súvisia. Venovať sa bude i predĺženiu lehoty na podanie DP, daňovej licencii. Rozoberať bude aj zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na sankcie z nepodania účtovnej závierky či riziká voči obchodným spoločnostiamNavyše si priamo na vzore tlačiva ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia


Program

Daňové priznanie a účtovná závierka

 • Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
 • Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty)
 • Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií
 • Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
 • Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania a zmeny v daňovom priznaní pre rok 2022
 • Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)

Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania

 • Účtovné a zdaňovacie obdobie
 • Vyplatenie likvidačného zostatku

Elektronické zasielanie DP

Uzavretie účtovného a daňového roka 2022 na praktických príkladoch

 • Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
 • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
 • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
 • Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
 • Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
 • Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním
 • Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah
 • Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
 • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
 • Posúdenie daňových a účtovných odpisov
 • Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom
 • Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah
 • Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
 • Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
 • Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní

Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)

Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky

Asignačná daň pre neziskový sektor

Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

DiskusiaHarmonogram

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor