Detail kurzu

Videoškolenie: Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň

sféra, a.s.

Popis kurzu

Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň

Záznam v dĺžke 4:30 h

Obsah kurzu

Riadok DP PO: - ÚZ
100 Výsledok hospodárenia a zisk po zdanení:

  • zistenie výsledku hospodárenia
  • vyčíslenie splatnej a odloženej dane a ich zaúčtovanie
  • zisk po zdanení, záväzok z nároku na podiel na zisku

110 Rozdiel z transakcií medzi závislými osobami a sumy nepeňažných plnení:

  • rozdiely z transferového oceňovanie a ich prípadné zaúčtovanie, vykazovanie transakcií so spriaznenými osobami v Poznámkach podľa veľkosti ÚJ
  • účtovanie opráv a technického zhodnotenia na prenajatom majetku u nájomcu a prenajímateľa

130 - tab.A, Daňové výdavky a nedaňové výdavky:

  • §  r. 1 a 2 – Cenné papiere a obchodné podiely
   • CP a obchodné podiely – členenie na analytické účtu podľa prepojenosti a podielovej účasti
   • rozdiely vo vedení účtovníctva medzi veľkostnými skupinami ÚJ
   • rozdiely v uvádzaní informácií v Poznámkach
   • zmena reálnej hodnoty verzus metóda vlastného imania
  • §  r. 4, 9 a 16 – pohľadávky a nakladanie s nimi
   • uzávierkové účtovné operácie – tvorba OP
   • účtovanie pohľadávky, ak nie je vyhotovený účtovný doklad pre dlžníka
   • účtovanie zníženia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke (s OP, bez OP)
   • analytická evidencia k účtom pohľadávok podľa doby splatnosti
   • účtovanie príslušenstva pohľadávky
   • odpis pohľadávky – upustenie od jej vymáhania
  • §  r. 7 a 12 – manká a škody na majetku, zásoby tovaru
   • inventarizácia majetku a záväzkov – inventarizačné rozdiely, ich vznik a zaúčtovanie (manko, prebytok, škoda)
   • zásoby vyradeného tovaru
   • účty 111 a 131 – zostatok na konci roka
  • §  r. 10 - rezervy
   • uzávierkové účtovné operácie – tvorba rezerv, ich použitie a zrušenie
   • rezerva na nevyfakturovanú dodávku, overenie a zostavenie DP a ÚZ
   • nevyfakturovaná dodávka
  • §  r. 13 – úroky z úverov a pôžičiek od závislých osôb
   • analytické účtu k účtom 562 a 662 voči prepojeným a s podielovou účasťou ÚJ, úroky z dlhodobých pôžičiek, opravná položka k dlhodobej pôžičke

140 a 180 Ostatné (záväzky, opravy chýb MÚO, kurzové rozdiely a i.):

  • opravy chýb minulých účtovných období, udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ
  • účtovanie o časovom rozlíšení
  • doklady vyhotovené po dni určenom v smernici
  • záväzky a nevyfakturovaná dodávka, analytická evidencia k účtom záväzkov podľa doby splatnosti, podmienené záväzky, spoločnosť v kríze
  • kurzové rozdiely k pohľadávkam a záväzkom, účtovanie zaokrúhlenia eurocentov

150 a 250 Účtovné a daňové odpisy, dlhodobý majetok

  • účtovné odpisy, odpisový plán a jeho zmena, odpisy NM, opravné položky verzus oprávky, inventarizačné rozdiely pri dlhodobom majetku, zmarená investícia

560 Sadzba dane, mikrodaňovník

  • veľkostné skupiny ÚJ, rozdiely medzi nimi

Podanie daňového priznania a predloženie ÚZ

  • podanie daňového priznania a uloženie ÚZ, otvorenie účtovných kníh, podanie DDP

Diskusia - privítame vopred položené otázky

Cieľová skupina

účtovníčky/účtovníci, ekonómky/ekonómovia
Poznámka k cene

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Hodnotenie
Organizátor