Detail kurzu

Efektívna komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie, asertivita a rokovacie zručnosti v praxi (2 DNI) aj ON-LINE

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Živé akcie a COVID-19 

Naďalej vedieme i tréningy a koučovacie stretnutia OSOBNE - avšak len s individuálnym prístupom "One to One". 

Skupinové stretnutia v tieto dni realizujeme cez on-line médiá, formou interaktívnych on-line stretnutí, webinárov, pre vzájomnú podporu a ďalší rast.

DVAJA ĽUDIA = 2 pohľady, 2 názory…

2-dňový intenzívny interaktívny tréning zorganizujeme za účelom dosahovania výnimočných komunikačných zručností a požadovaných výsledkov, pre úspešné pôsobenie v osobnej i profesionálnej sfére, prihliadajúc na osobnostný potenciál a súčasné vedomosti a zručnosti účastníkov kurzu:

 • Zdokonaliť a rozvinúť komunikačné a prezentačné schopnosti a zručnosti, za účelom efektívneho riadenia konfliktov a tvorby dobrej atmosféry na pracovisku
 • Eliminovať stres, ktorého zdrojom býva i ľudské nedorozumenie, z dôvodov neefektívnej komunikácie, neschopnosti aktívne počúvať, či vystupovať zdravo asertívne a autenticky
 • Prirodzene pôsobiť vo vzťahoch, so snahou eliminovať akúkoľvek snahu o manipuláciu jednostrannú, či obojstrannú, ktorá má negatívny vplyv ako na manipulovaného, tak na manipulanta, posilňovať partnerstvo
 • Posilniť asertívne vyjadrovanie a prijímanie kritiky, nesúhlasu ale i ocenenia a pochvaly, schopnosť komunikovať transparentne, konať win:win, osvojiť si interaktívnosť správania, podporujúc medziľudskú komunikáciu
 • Zdokonalenie manažérskych nástrojov, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu
 • Dosahovaním vytýčených cieľov dať životu zmysel a orientáciu

Tréning profesionálneho a osobnostného rozvoja, je zostavený na základe osvedčených skúseností.

Obsah kurzu

1. Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení

 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu

2. Budovanie experta v sebapoznaní, poznaní ľudí okolo seba, porozumení osobnosti v kontexte

 • Rôznorodosť uhlov pohľadu, podstata porozumenia Jungovskej typológie osobnosti a pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera
 • Základné princípy rozvojovej metódy NLP
 • Pacing – Leading – Rapport; Filtre a preferenčné kanály vnímania sveta, ai
 • Budovanie happy team-u, spolumotivácia členov tímu

3. Komunikácia v kontexte prezentéra

 • Magická rétorika
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • Efektívne kladenie otázok a aktívne počúvanie; aktívne vnímanie svojho publika, efektívna spolupráca
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela – silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu

4. Asertivita prepojená s empatiou – asertivita vytvárajúca skvelú komunikačnú atmosféru, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve, pre budovanie kvalitných vzťahov

 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať o láskavosť a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Spolupracovať k obojstrannej spokojnosti, spolupracovať, nie súperiť, partnerský prístup

5. Neverbálna komunikácia, bdelá reč tela

 • Zdokonaľovanie reči tela na podporu účinnosti komunikácie, asertívne mimoslovné správanie
7. Tipy a triky pre úspech všeobecne, pre lídra, motivácia členov tímu

Forma vzdelávania:

 • prednáška, trénovanie
 • demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • koučovací prístup

Detailný obsah tém rozvojového programu, je zostavený na základe osvedčených skúseností pre moderne zmýšľajúceho, nie len, manažéra. Témy sa opierajú o výstupy z praxe a využívajú prevratné metódy vnútornej hry Timothyho Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností, a metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadáva­nejších európskych koučov orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Čo bude súčasťou a účastníci zažijú:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora a vzájomná dôvera

V prípade firemného uzatvoreného tréningu, aj:

 • Upevnenie tímového ducha, posilnenie nasadenia jednotlivcov, ako i zlepšenie vzťahov medzi nimi
 • Porozumenie jedinečnosti s tým, že každý môže byť v niečom inom výborný a že spojením síl, môžeme rýchlejšie prísť do cieľa
 • Spontánne pozitívne medziľudské vzťahy, následne vylepšenie pracovnej atmosféry

Rozsah tréningu:

 • 2-dňový intenzívny skupinový tréning (9:00 – 16:00)

V prípade uzavretej skupiny, skupinovej objednávky, sa cena zohľadňuje.

Tréning je možné realizovať i individuálnou formou – One to One

 • 2-dňový intenzívny individuálny tréning (9:00 – 17:00)

Cieľová skupina

 • Manažéri, lídri
 • Koučovia
 • Mediátori
 • Pracovníci prvého kontaktu s klientmi
 • Obchodníci, predajcovia
 • Asistentky
 • Milovníci osobnostného rozvoja všeobecne
Certifikát Osvedčenie o absolvovanom kurze Poznámka k cene

Tréning je možné realizovať i individuálnou formou - workshop šitý na mieru účastníka: One to One prístup: 1000,-€/1 deň

Hodnotenie
Organizátor