POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH ÚČTOVNÝCH, DAŇOVÝCH A OSOBITNÝCH PREDPISOV 2-dňový seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH ÚČTOVNÝCH, DAŇOVÝCH A OSOBITNÝCH PREDPISOV 2-dňový seminár

Cieľová skupina

ekonomóvia, účtovníci, manažeri, podnikatelia, zamestnávatelia a pod.

Obsahová náplň

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH ÚČTOVNÝCH, DAŇOVÝCH A OSOBITNÝCH PREDPISOV 2-dňový seminár

(VZNIK, ZÁNIK, ÚČTOVANIE, ZÁPOČET, ZABEZPECENIE POHĽADÁVOK, ZÁVÄZKOV, ODPIS POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV NA DAŇOVÉ ÚČELY)

Obsah špeciálneho kurzu:

1. deň je venovaný pohľadávkam

Na pohľadávky sa pozrieme z účtovného a daňového pohľadu, ale aj z pohľadu správy a vymáhania pohľadávok.

1. Pohľadávka – nehmotný majetok

 • definícia, vznik, dokladovanie , ocenenie pohľadávky, príslušenstvo pohľadávky, solidárne záväzky,

2. Účtovné a daňové aspekty pohľadávok

 • náležitosti účtovných dokladov preukazujúcich vznik pohľadávky,
 • účtovná evidencia (analytická, podsúvahová) ocenenie pohľadávok v účtovníctve,
 • tvorba opravných položiek, inventarizácia pohľadávok,
 • odpis nevymožiteľných pohľadávok ( účtovný a daňový pohľad)…

3. Správa pohľadávok štátu v zmysle zákona č. 374 /2014 Z. z.

 • práva a povinnosti správcu pohľadávok štátu,
 • register pohľadávok štátu,
 • prevod správy pohľadávok štátu,
 • dohoda o zápočte pohľadávky a záväzku , dohoda o urovnaní,
 • upustenie o vymáhania pohľadávky, odpustenie dlhu,
 • zánik pohľadávky,
 • sankcie za porušenie povinností pri správe, nakladaní, vymáhaní pohľadávok štátu,

4. Nakladanie s pohľadávkami obcí, VÚC a ich zriadených organizácií podľa osobitných predpisov,

5. Nakladanie s pohľadávkami verejnoprospešných inštitúcií (napr. SP, ZP…)

6. Zabezpečenie pohľadávok

 • uznanie dlhu, uznanie záväzku, forma, účinky uznania záväzku, uznanie dlhu,
 • zabezpečovací prevod práva,
 • zabezpečenie splnenia záväzku, charakteristika, dôsledky uspokojenia zabezpečenej pohľadávky, náležitosti písomnej zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, práva a povinnosti zmluvných strán, výkon zabezpečovacieho prevodu práva,
 • banková záruka, záručná listina, náležitosti záručnej listiny,
 • zádržné právo, charakteristika, predmet, podmienky uplatnenia, zánik,
 • zmluvná pokuta, paušalizovaná náhrada škody, písomná dohoda, náležitosti dohody o zmluvnej pokute, moderačné oprávnenie súdu,
 • ručenie, zabezpečovací inštitút (ak má akcesorickú povahu), domáhanie sa splnenia záväzku v prípade nesplnenia splatného záväzku v primeranej dobe po písomnej výzve veriteľa, postup pri domáhaní sa splnenia záväzku veriteľa od ručiteľa,
 • záložné právo, účel záložného práva a záloh, spôsoby zriadenia záložného práva, vznik záložného práva, prevod a prechod zálohu, vedenie exekúcie na záloh, výkon a zánik záložného práva,

7. Vymáhanie pohľadávok

 • súdne vymáhanie pohľadávok
 • mimosúdne vymáhanie

2. deň – Záväzky z hľadiska ekonomického ,účtovného a daňového,

 • vznik – zánik záväzku (účtovné , daňové doklady)
 • evidencia záväzkov, podmienené záväzky
 • splnenie záväzku, splnenie riadne a včas, veriteľ je povinný prijať od dlžníka i čiastočné plnenie kvitancia, splnenie zápočtom, bartrom,
 • započítanie pohľadávok a záväzkov z hľadiska ekonomického, účtovného a daňového (zápočet vzájomných pohľadávok veriteľa a dlžníka, podmienky zápočtu podľa Občianskeho a obchodného zákonníka)
 • uznanie záväzkov a ich vplyv na základ dane od 1.1.2015,
 • tvorba rezerv na budúce záväzky a ich vplyv na základ dane z príjmov po novele zákona,
 • zánik nesplnených záväzkov a vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov po novele zákona o dani z príjmov,
 • odpis záväzkov na daňové účely – premietnutie do základu dane,
 • záväzky z pracovnoprávnych vzťahov ( mzdy, náhrady, odstupné, na daňové účely) – uznanie na daňové účely po novele zákona o dani z príjmov

8.Premlčanie a Preklúzia záväzkov

7. Inventarizácia záväzkov

Profesionálne spracované pracovné materiály, odborný a zároveň praktický výklad, chutné občerstvenie a príjemná atmosféra sú pre nás samozrejmosťou. Tešíme sa na Vás!

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ

Termíny kurzov

07.03.2017 - 08.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

Adresa
Zasadacia miestnosť v priestoroch spoločnosti IB COSMETIC Bosáková ul. 7, Bratislava - Petržalka, 85101 BRATISLAVA

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412, +421 911 807 081
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape