Detail kurzu

Daňové priznanie PO za rok 2018

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Popis kurzu

Daňové priznanie PO za rok 2018

Obsah kurzu

Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2018 termín a spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane v roku 2019, vznik povinnosti podať daňové priznanie, riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, Aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad s upozornením na zmeny vrátane zmien v poučení k vyplneniu daňového priznania Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2018 s vplyvom na vyplnenie daňového priznania vrátane zrušenia daňovej licencie a pravidiel zápočtu v minulosti zaplatenej daňovej licencie Nové usmernenie k transferovej dokumentácii – rozsah dokumentačnej povinnosti a zmeny oproti stavu v roku 2017 Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na: položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia, zmeny v pravidlách transferovej dokumentácie pre transakcie medzi závislými osobami, úprava základu dane závislých osôb, nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia vykonaného nájomcom, vstupnú cenu finančného majetku, opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie, výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby, výdavky na výpožičky, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení, ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky, položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe), odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu, zrušenie daňovej licencie a pravidlá v minulosti zaplatenej daňovej licencie, odpočet daňovej straty, zavedenie zdaňovania dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku od roku 2017, osobitný základ dane pre zdanenie týchto príjmov, zdanenie pri odchode, resp. presune majetku do zahraničia, vysporiadanie preddavkov na daň, vyplnenie ostatných častí daňového priznania. Odpovede na otázky účastníkov seminárov v Nitre a v Bratislave, ktoré sa konali v decembri 2018. Zmeny v zákone o dani z príjmov pre podnikateľské subjekty od roku 2019 s osobitným zameraním na oslobodenie nepeňažného plnenia zamestnávateľa na dopravu a ubytovanie zamestnancov a príspevku na rekreáciu zamestnancov.

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor