DETAIL KURZU

Riadenie komplexných projektov - simulácia

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Zážitkový tréning prináša objavné informácie, princípy a skúsenosť s dynamikou a riadením komplexných projektov.

Počas štyroch kôl simulačnej hry účastníci zažijú typické situácie a nástrahy pri riadení komplexných projektov, s potrebou efektívneho uchopenia požiadaviek a kontextových očakávaní zákazníka, nutnosťou rozhodovania aj pri nedostatku informácií a efektívnej organizácie naprieč participujúcimi tímami.

Medzi jednotlivými kolami sú zaradené know-how vstupy, poskytujúce účastníkom poznatky, princípy a nástroje, ktoré sú následne aj aplikované. Gradácia náročnosti simulácie, použitých metód a nástrojov, doplnená o know-how vstupy vedie u účastníkov k uvedomeniu si konkrétnych príležitostí pre zlepšenie vo svojom pracovnom prostredí.

Obsah kurzu

Priebeh simulácie 1 Prvé kolo simulácie 2 Know-how vstup 3 Druhé kolo simulácie 4 Know-how vstup 5 Tretie kolo simulácie 6 Know-how vstup 7 Štvrté kolo simulácie 8 Využitie získaných poznatkov a nástrojov v praxi

Pre zabezpečenie vernej paralely s reálnym prostredím simulácia kombinuje koncepčnú a dizajnovú prácu projektového tímu s fyzickou realizáciou produktu (využitie stavebnice). Jednotliví účastníci majú realistické roly a zodpovednosti a ich komunikácia a koordinácia prebieha z časti osobne a z časti prostredníctvom elektronických kanálov (video, chat).

Simulácia je špecificky zameraná na tieto aspekty komplexných projektov:

  • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania
  • Určovanie rozsahu projektu pri zohľadnení implicitného rozsahu projektu
  • Dôsledná analýza projektu a rozhodovanie v komplexnosti
  • Dizajn „big picture“ a optimalizácia zdieľania informácií
  • Vlastníctvo projektu a jeho riadenie, nástrahy a riziká pri realizácii

Výstupy simulácie riadenia komplexných projektov Výstupom simulácie je ekonomické, organizačné a strategické zhodnotenie projektu. Zároveň si účastníci odnášajú nové znalosti, princípy a nástroje, vyskúšané v simulačnom prostredí a okamžite uplatniteľné v ich praxi.

Cieľová skupina

Kurz je určený projektovým manažérom a zástupcom kľúčových funkcií zúčastňujúcich sa v procese kontrahovania, dizajnu, plánovania a realizácie rozsiahlych projektov. Medzi typických účastníkov patria manažéri divízií, vedúci obchodu a vývoja, produktoví manažéri, lídri technických a expertných tímov, koordinátori projektových aktivít, zástupcovia podporných tímov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor