Kurz: Six Sigma Black Belt

Popis kurzu

Zámerom kurzu je pripraviť účastníkov na výber, prípravu, vedenie a spracovanie projektov v súlade s modelom zlepšovania DMAIC s využitím metód a nástrojov Six Sigma.

Absolventi tréningu využijú získané vedomosti a zručnosti na aktívne zapojenie sa do organizačných zmien a vývoja organizácie, vedenia projektov zlepšovania, vzdelávania spolupracovníkov v metódach a nástrojoch Six sigma.

Po absolvovaní tréningu budú účastníci vedieť:

 • základné princípy stratégie Six Sigma
 • vybrať projekt podľa stanovených kritérií,
 • stanoviť ciele projektu, zostaviť projektový tím a plán projektu,
 • vykonať analýzu výkonnosti a rizík procesu,
 • vykonať analýzu meracieho systému,
 • identifikovať hlavné typy strát a ich príčiny,
 • navrhnúť opatrenia na zlepšenie,
 • vyhodnotiť dopad opatrení na výkonnosť procesu,
 • prezentovať a vizualizovať výsledky,
 • vypracovať plán kontroly a riadenia procesu,
 • monitorovať a udržovať proces v súlade so špecifikáciouObsah kurzu

1. etapa: Menovanie koordinačného tímu v organizácii, ktorý sa bude podieľať na činnostiach:

 • Stanovenie čiastkových cieľov.
 • Výber pilotných projektov Six Sigma.
 • Menovanie riešiteľských tímov.
 • Spracovanie harmonogramu prípravy pracovníkov a riešenia pilotných projektov.

Základná príprava pracovníkov na aplikáciu modelu zlepšovania Six Sigma (DMAIC – v súlade s ponukou vzdelávania):

 • Základné informácie o metóde Six Sigma, kľúčové pojmy.
 • MODUL 1: Definovanie.
 • MODUL 2: Meranie.

2. etapa:

 • Zahájenie riešenia pilotných projektov (aplikácia Modulov 1 a 2).
 • Priebežná príprava pracovníkov na aplikáciu ďalších krokov modelu zlepšovania DMAIC:
 • MODUL 3: Analýza.
 • MODUL 4: Zlepšovanie.
 • Pokračovanie v riešení pilotných projektov – generovanie návrhov na zlepšenie, akčný plán.

3. etapa:

 • Priebežná príprava pracovníkov na aplikáciu ďalšieho modelu zlepšovania DMAIC:
 • MODUL 5: Kontrola a riadenie.
 • Pokračovanie v riešení pilotných projektov – realizácia akčného plánu.
 • Vyhodnotenie výsledkov a spracovanie dokumentácie projektov.
 • Prezentácia výsledkov projektov.Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pracovníkom zabezpečovania kvality, výroby a prípravy výroby a procesným inžinierom.Certifikát

Certifikát o absolvovaní tréninguKontaktná osoba

PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
+421 915 958 739
info@ceitacademy.eu