Špeciálny výcvik profesionálneho manažéra - vedenie ľudí INAK, koučing a motivácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vedenie ľudí INAK * nadšenie * motivácia * koučovací prístup

Dovoľte nám ponúknuť Vám, vysoko intenzívny rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník. Ide o 6-dňový, doslova „NADUPANÝ“ TRÉNING soft skills, zostavený na základe osvedčených skúseností, pre moderne zmýšľajúceho manažéra a rešpektovaného lídra, s využiteľnosťou nie len v pracovnom svete.

CIEĽ:

 • Doplnenie a zdokonalenie manažérskych nástrojov inšpiratívneho lídra, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu a efektívneho výkonu
 • Eliminovanie stresu, ktorého zdrojom býva i ľudské nedorozumenie, z dôvodov nepôsobivej komunikácie, neschopnosti aktívne počúvať, či vystupovať zdravo asertívne
 • Zdokonalenie a rozvinutie riadiacich, motivátorských, komunikačných, prezentačných schopností a zručností, negociácia (schopnosť rokovať win:win) a účinné riadenie konfliktov
 • Poznanie svojej hodnoty – skutočnej identity lídra, budovanie dobrej atmosféry na pracovisku

Súčasťou sú špeciálne cvičenia, úlohy, domáce zadania.

Forma vzdelávania:

 • prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • kombinácia klasickej výučbu (znalosti) s praktickým nácvikom koučovania a sebakoučovania
 • koučovací prístup
 • čistý koučing

Rozsah:

 • 9:00 – 16:00 hod (6 dní: 2+2+2dni)

8.-9.9.; 22.-23.9.; 29.-30.9.2016 (6 os. maximálne) Medzi jednotlivými termínmi, pracujeme na individuálnych zadaniach, sú skvelým spôsobom osvojovania si naučeného.

Cieľová skupina

 • Riaditelia
 • Manažéri
 • Tím lídri
 • Všeobecne ľudia v riadení

Obsahová náplň

 1. Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Tvorivý prístup k životu a rozvíjanie emocionálnej inteligencie

Profesionálna telefonická komunikácia

 • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • Techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
 • Záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu

Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu

 • Etiketa a netiketa v E-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
 • Pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
 • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov
 1. Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca skvelú komunikačnú atmosféru
 • Asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve, pre budovanie kvalitných vzťahov
 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie
 1. Moderný leadership – leadri, ktorí menili svet nás povedú
 • Charizma – viac vplyvu, viac úspechu, biznis protokol, bontón a profesionálne vystupovanie
 • Budovanie happy team-u, motivácia členov tímu
 • Ako zabezpečiť a udržať dobrú atmosféru na pracovisku
 1. Základy koučingu a „Self coaching“ – Poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • Stanovovanie cieľov podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov, efektívne napĺňanie svojich cieľov, cieľov tímu
 1. INNER GAME Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow
 2. Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Poznať a eliminovať zlodejov času, SWOT – poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti – jeden zo základov efektívneho leadership-u
 • Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
 • Pyramída hodnôt, Disneyho model, a iné
 1. Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 1. Silný rečník
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, na ktorých Vám záleží
 • Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, eliminácia strachu, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov, ako si svoju reč skutočne užiť
 • Rýchlokurz: PowerPoint-u, práca s flipchart-om, poznámkami
 • Nácvik reči – improvizácia s rozmanitými zadaniami, emóciami / odprezentovanie so spätnou väzbou
 • Nácvik premostení, kladenia silných otázok v prezentácii, tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia

Témy sa opierajú tiež o výstupy z praxe a využívajú tiež prevratné metódy vnútornej hry Timothyho Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností, a metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát - osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

12.01.2017 - 27.01.2017

12.-13.1.2017, 19.-20.1.2017 a 26.-27.1.2017 (6 dňový tréning)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
tel: +421 903 221 950
mobil: +421 903 221 950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk

Adresa
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 221 950
mobil: +421 903 221 950
email: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape