Detail kurzu

Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Prvý deň kurzu je zameraný na výklad požiadaviek novej revízie normy ISO 14001:2015 a prehľad aktuálnej legislatívy SR týkajúcej sa životného prostredia. Druhý deň bude venovaný interným auditom v zmysle normy ISO 19011:2018. V priebehu kurzu bude lektor používať výklad s praktickými príkladmi, praktické cvičenia, prípadové štúdie, pre lepšie pochopenie problematiky. Kurz bude zakončený záverečným testom na overenie vedomostí získaných počas kurzu. Je možnosť absolvovať iba prvý deň kurzu – vhodné na oboznámenie sa s požiadavkami normy, systémom riadenia životného prostredia, jeho zavedenie, udržiavanie, zlepšovanie. Absolvovanie celého kurzu je ukončené osvedčením interného audítora podľa ISO 14001:2015.

Obsah kurzu

1.deň

 • Úvod kurzu, systém riadenia životného prostredia v zmysle normy ISO 14001:2015.
 • Procesy organizácie, procesný prístup podľa ISO 14001:2015.
 • Prehľad existujúcich noriem rady ISO 14000.
 • Predmet, termíny a definície podľa novej revízie normy.
 • Súvislosti v organizácii – porozumenie organizácie a súvislosti v nej, porozumenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, rozsah systému riadenia životného prostredia.
 • Vedúce postavenie – záväzok, environmentálna politika, roly, zodpovednosť a právomoci.
 • Plánovanie – činnosti na ošetrenie rizík a príležitosti, environmentálne aspekty, požiadavky, plánovanie opatrení, environmentálne ciele, plánovanie činností na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
 • Podpora – zdroje, kompetencie, povedomie, komunikácia, interná komunikácia, externá komunikácia, dokumentovaná informácia – vytvorenie, riadenie.
 • Plánovanie a riadenie prevádzky, havarijná pripravenosť a odozva.

  Hodnotenie výkonnosti – monitorovanie, meranie, analýzy a vyhodnotenie, hodnotenie dodržiavania požiadaviek, interný audit, program interného auditu, preskúmanie manažmentom.

 • Zlepšovanie, nezhoda a nápravná činnosť, kontinuálne zlepšovanie.
 • Praktické cvičenia, testy.
 • Požiadavky – väzba legislatívnych požiadaviek na systém, iné požiadavky.
 • Prehľad legislatívy SR z oblasti životného prostredia.

2.deň

 • Úvod do interného auditu – požiadavky na interného audítora, úloha interného audítora.
 • Návod na auditovanie systémov manažérstva podľa ISO 19011:2018.
 • Interný audit – plánovanie, vedenie auditu, nezhoda, nápravné opatrenie, správa z auditu, následná činnosť.
 • Príprava checklistu – príklad kontrolného zoznamu otázok na audit.
 • Praktické cvičenia, prípadové štúdie.
 • Záverečný test, vyhodnotenie a záver kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov, ktorí sa chystajú zaviesť, udržiavať, zlepšovať v spoločnosti systém riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, študijné materiály, osvedčenie Minimálny počet účastníkov na školení 4 osoby.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať