Hospodárska korešpondencia pre pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nadstavba nad kurzom Základy hospodárskej korešpondencie. Kurz určený pre tých, ktorí chcú ovládať zásady hospodárskej korešpondencie na profesionálnej úrovni a zároveň sa potrebujú zorientovať v norme STN 01 6910.

Cieľová skupina

Kurz určený pre tých, ktorí chcú ovládať zásady hospodárskej korešpondencie na profesionálnej úrovni a zároveň sa potrebujú zorientovať v norme STN 01 6910.

Obsahová náplň

Aktualizovaná Norma STN – pravidlá písania a úpravy písomností

Písomnosti v obchodnom styku

 • Zopakovanie poznatkov o základných písomnostiach v obchodnom styku (dopyt, ponuka)
 • Objednávka
 • Kúpne zmluvy
 • Písomnosti pri plnení kúpnych zmlúv (odvolávky, prepravné dispozície, avízo o zásielke)
 • Dodací list
 • Faktúra a jej úhrada
 • Písomnosti pri nedodržaní kúpnych zmlúv
 • Urgencia a odpoveď na urgenciu
 • Reklamácia a jej vybavenie
 • Upomienky a úhrady faktúry
 • Prvá upomienka, odpoveď na upomienku, posledná – predžalobná upomienka

Interné písomnosti (štylizácia a úprava interných písomností)

 • Príkaz riaditeľa
 • Smernice, obežníky, pokyny, správy a hlásenia
 • Písomné doklady o pracovných cestách (plán pracovných ciest, vyúčtovanie pracovnej cesty, správy z pracovnej cesty)
 • Písomný styk medzi organizačnými útvarmi
 • Písomnosti pri príprave porád (záznamy z porád, pozvánka na poradu, prezenčná listina, zápisy z porád – stručný zápis, podrobný záznam)

Personálne písomnosti

 • Písomnosti pri prijímaní nových zamestnancov (pracovný inzerát, motivačné listy, žiadosť o prácu na pracovný inzerát, žiadosť o prácu ako informatívny list, životopis-CV)
 • Pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Písomnosti pri skončení pracovného pomeru

Osobné listy

 • Úprava osobných listov
 • Listy spoločenského styku (blahoželania pracovníkom k výročiu, k rodinným udalostiam…)
 • Listy s pracovným zameraním (blahoželanie k pracovnému úspechu…)

Jednoduché písomnosti právneho charakteru

 • Plnomocenstvo
 • Zmluva o pôžičke, dlžobný úpis a záruka
 • Zmluva o výpožičke
 • Potvrdenie (kvitancia)

Žiadosti o podania občanov a podnikateľov

 • Úprava, štylizácia, nácvik žiadostí občanov a podnikateľov
 • Podania (živnostenský list…)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Tomáš Puskás, Ing. Miloš Stašík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel:
+421 2 208 50 100 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť


Adresa
Zátišie 10, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/208 501 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť

web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)