Kurz: Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z.

Popis kurzu

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2017 v termíne najneskôr do 15.5.2017Obsah kurzu

Obsahová náplň:

 • právne predpisy súvisiace s podnikaním, -poľnohospodár­stve,daňová a odvodová politika štátu,
 • podporné opatrenia v agrosektore,
 • administrácia podpory pre mladého farmára a krížové plnenie,
 • možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu,
 • štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodársky a enviromentálnych podmienok (DPEP),
 • zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť,
 • podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty,
 • základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat,
 • rastlinná výroby – strukoviny, okopaniny, olejniny,
 • špeciálna rastlinná výroba,
 • požiadavky na podnikateľský plán.Cieľová skupina

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada podporu na pôdu na rok 2017 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a nemá ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s poľnohospodár­skym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.Poznámka k cene

222 € pri úhrade vopred bankovým prevodom, pri platbe v hotovosti 225 €Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Repiská
+421 37/791 02 31
zuzana.repiska@agroinstitut.sk