Detail kurzu

Požiadavky normy ISO 50001:2018

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Medzinárodná norma ISO 50001 definuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažérstva. Cieľom normy je umožniť organizáciám systematicky sledovať prístup k dosiahnutiu stáleho zlepšovania energetickej účinnosti a efektívnosti, využívania a spotreby energií. Norma ISO 50001 je založená na spoločných prvkoch v rámci existujúcich noriem systémov manažérstva. Môže byť zavedená v organizácii ako samostatná norma a je možné integrovať ju s inými manažérskymi systémami v rámci existujúcich noriem ISO 14001, EMAS a ISO 9001. Je určená pre všetky typy organizácií, ktoré majú svoju vlastnú štruktúru a môžu kontrolovať svoju spotrebu energie, bez ohľadu na veľkosť, odvetvie alebo umiestnenie. Počas kurzu použije lektor praktické príklady, ukážky.

Cieľom kurzu je vysvetlenie požiadaviek normy ISO 50001:2011 a zameranie sa na rozvíjanie politiky pre efektívnejšie využívanie energií, prijímanie rozhodnutí o využití energií, stanovenie cieľov pre splnenie záväzkov energetickej politiky, meranie výsledkov a neustále zlepšovanie hospodárenia s energiami.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu – Predstavenie
 • ISO 50001:2018 – predmet normy, definície, termíny
 • Požiadavky na systém energetického manažérstva:
  • Úlohy a zodpovednosť vrcholového manažmentu, úloha zástupcu manažmentu
  • Energetická politika
  • Energetické plánovanie – požiadavky právnych predpisov a iné požiadavky, preskúmanie používania energie, úroveň používania energie, ukazovatele hospodárenia s energiou, energetické zámery a ciele
  • Zavedenie a prevádzka – kompetentnosť, príprava a povedomie pracovníkov, komunikácia, požiadavky na dokumentáciu, riadenie prevádzky, obstarávanie energetických služieb, výrobkov, vybavenia a energie
  • Kontrola – monitorovanie, meranie , analýza, posudzovanie zhody s právnymi a inými požiadavkami, interný audit energetického manažérstva, nezhody, nápravná činnosť
  • Preskúmanie manažmentom – vstupy a výstupy do preskúmania manažmentom
 • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, štúdijné materiály, obed a osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor