MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL®

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi.

Cieľová skupina

Zkušeným personalistům, mzdovým specialistům, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 11. 2016; 9:00–17:00 – PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017
 • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce a další aktuální informace z legislativy – výkladové problémy ke vzniku, změnám a skončení pracovního poměru a dohod, příslib zaměstnání – nová judikatura k pracovním poměrům na dobu určitou – převedení zaměstnance na jinou práci, pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance a právní důsledky – aplikační problémy ve vztahu ke jmenování, odvolání zaměstnance a následného postupu – pracovnělékařské služby a nová judikatura k lékařským posudkům – praktické problémy s doručováním písemností v pracovněprávních vztazích – překážky v práci na straně zaměstnance – dočasná pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená atd. – překážky v práci na straně zaměstnavatele – tzv. jiné překážky v práci.

Problémy v rozvrhování a evidenci pracovní doby – maximální počty směn, kratší pracovní doba, pružné rozvržení a konto pracovní doby, home-office, nepřetržité odpočinky v týdnu a mezi směnami, práce ve dnech pracovního klidu, pracovní pohotovost, práce přesčas, práce v noci – druhy a výměra dovolené – poměrná část, krácení, principy jejího čerpání, přepočet dovolené na hodiny, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené – dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce – možnosti, výhodnost, limity – výkladové problémy v prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců – příklady soudních rozhodnutí. Diskuze, odpovědi na dotazy.

2. seminář: 22. 11. 2016; 9:00–13:00 – CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

 • JUDr. Marie Salačová
 • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah – vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích – odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě – významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad – taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují – výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců.

Jednotlivé druhy cestovních náhrad – problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného – nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.) – paušalizace cestovních náhrad – poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci – právní úprava závodního stravování. Diskuze, odpovědi na dotazy.

3. seminář: 22. 11. 2016; 14:00–17:00 – ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

 • Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
 • novinky ve zdravotním pojištění – předpisy a zdroje informací – výběr/změna zdravotní pojišťovny – kategorie plátců pojistného, souběhy – plnění oznamovací povinnosti – kódy změn, chyby – vyměřovací základy, výjimky – dokladová kontrola, shrnutí – cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – stručný přehled – postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o soc. zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy – směrnice o přeshraniční péči – vysvětlení – příklady z praxe.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

4. seminář: 23. 11. 2016; 9:00–12:15 – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

 • JUDr. František Vlasák

Aktuální legislativní situace – účast na nemocenském pojištění – okruh pojištěných osob – podmínky účasti na nemocenském pojištění – vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. DÁVKY NP: Podmínky nároku na dávky NP – výše dávek, jejich výpočet a výplata – uplatnění nároku na dávky – povinnosti zaměstnavatele v NP.

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ: Pojem OSVČ – podmínky účasti na důchodovém pojištění – pojistné na důchodové pojištění – placení záloh a pojistného – přehled o výši pojistného – nemocenské pojištění OSVČ. Diskuze, odpovědi na dotazy.

13:00–15:45 – POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

 • Mgr. Šárka Chotěborská
 • aktuální informace z legislativy – poplatníci pojistného a odvod pojistného – zrušení II. pilíře a možnosti doplacení pojistného v I. pilíři – vyměřovací základy – sazby pojistného – maximální vyměřovací základ – přehled o výši pojistného – změny – přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

16:00–18:00 – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

 • Jana Dorčáková
 • okruh pojištěných osob – jednotlivé druhy důchodů a jejich výše – úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.

VEDENÍ ELDP:

 • doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce – vzorové příklady – nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti.

NEZBYTNÁ SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI SEPISOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DŮCHODY:

 • používané tiskopisy – další aktuální informace.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

5. seminář: 24. 11. 2016; 9:00–16:00 – MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 – Ing. Olga Krchovová Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře – průměrný výdělek a jeho formy a uplatnění – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti – nejnižší úrovně zaručené mzdy – srážky ze mzdy – insolvence zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele – dovolená při rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní době – stanovení nároků, krácení dovolené, převody zůstatků dovolené – hlavní změny v letech 2015, 2016 a očekávané změny pro rok 2017. Diskuze, odpovědi na dotazy.

6. seminář: 25. 11. 2016, 9:00–13:00 – ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 – Ing. Marie Hajšmanová

 • daň z příjmů ze závislé činnosti – předmět daně, příjmy od daně osvobozené,
 • poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření v podmínkách roku 2017,
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku,
 • povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně za příjmů ze závislé činnosti, záloha na daň, zvláštní sazba daně, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance,
 • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi,
 • náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví,
 • změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2017 s ohledem na stav legislativy známý k datu konání přednášky.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

13:30–15:30 TEST IES.

Lektor:
Ing. Olga Krchovová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape