Detail kurzu

Projektový manažment I

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

  • Pochopenie filozofie a praktické zvládnutie základných nástrojov PM v pozícii projektového manažéra riadiaceho projektový tím, alebo člena projektového tímu.
  • Štandardizácia prístupu k riadeniu projektov v súlade s medzinárodnými štandardmi podľa PMI a IPMA a vytvorenie podmienok pre zlepšenie zákazníckej orientácie a prenášania požiadaviek do riešenia projektov.

Obsah kurzu

  1. Definovanie projektu: požiadavky zainteresovaných strán, kritické faktory úspechu projektu, štúdiá uskutočniteľnosti – Feasibility study.
  2. Plánovanie projektu: projektový tím, dekompozícia cieľov, WBS – hierarchická štruktúra prác, etapový model projektu, sieťové grafy, časový harmonogram, matica zodpovedností a alokácia zdrojov, plánovanie rizík, analýza silových polí.
  3. Realizácia projektu: míľniky projektu (kontrolné body), riadenie a optimalizácia ukazovateľov projektu, aktualizácia.
  4. Ukončenie a dokumentácia projektu: vyhodnotenie splnenia projektových cieľov.
  5. Počítačová podpora projektového manažmentu: ukážky simulácie plánovania a riadenia projektu v prostredí MICROSOFT PROJECT.


Cieľová skupina

Kurz je určený manažérom, projektovým vedúcim a členom projektových tímov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba


+421 2 544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor