ZÁKONNÍK PRÁCE - VZNIK, ZMENA, SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU Späť

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Aplikácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru s dôrazom na správnosť súvisiacich právnych úkonov v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s vysvetlením tzv. „bielych miest“ v zákone prostredníctvom príkladov zo súdnej praxe. ______________________________________________________________ Odborný výklad k § 41 až § 84 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení platnom od 18.6.2016

Cieľová skupina

ekonomovia, uctovnici, mzdari, personalisti, zamestnávatelia, podnikatelia a pod.

Obsahová náplň

Aplikácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru s dôrazom na správnosť súvisiacich právnych úkonov v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s vysvetlením tzv. „bielych miest“ v zákone prostredníctvom príkladov zo súdnej praxe. ______________________________________________________________ Odborný výklad k § 41 až § 84 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení platnom od 18.6.2016

PODMIENKOU ÚSPEŠNEJ PERSONÁLNEJ PRÁCE JE ZNALOSŤ ZÁKLADNÝCH OBSAHOVÝCH A FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁVNYCH ÚKONOV, KTORÉ DENNE REALIZUJEMJE V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH…

  1. školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú záujem, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov bez problémov zvládli právne úkony súvisiace s prípravou, založením, zmenami a skončením pracovného pomeru s tým, že budú odborne aplikovať Zákonník práce, účinný od 18.6.2016;
  2. výnimočnosť tohto školenia spočíva v tom, že účastníci sa v rámci školenia dozvedia o nevyhnutnosti dodržiavanía Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. tak, ako to ukladá § 1, odsek 4 Zákonníka práce vo vzťahu k formálnym a obsahovým náležitostiam právnych úkonov bežne realizovaných v pracovnoprávnych vzťahoch (zmluvy, dohody, výpovede, okamžité skončenia atď…);
  3. na školení sa dozviete všetko o obsahu predzmluvných vzťahov v intenciách § 41 ZP, povinnostiach pri uzatváraní pracovnej zmluvy, jej zákonných náležitostiach a špecifikách, ktoré nie sú vždy v praxi bežné a to aj s príkladmi zo súdnej praxe, ktoré dávajú odpovede na riešenie tzv. „bielych miest“ v Zákonníku práce;
  4. mimo výkladu všetkých foriem skončenia pracovného pomeru Vás upozorníme na skryté nebezpečenstvá súvisiace s dohodami o skončení pracovného pomeru, ktoré sa inak vnímajú ako bezproblémové hlavne vo vzťahu k povinnosti zamestnávateľa špecifikovať dôvody skončenia pracovného pomeru;
  5. dôležité zmeny pri výpovediach z pracovného pomeru, dôvodoch použitzeľných pre zamestnávateľa a výpovedných dobách potrebujú hlbší výklad a upozornenie na riziká, ktoré súvisia so znalosťou základov občianskeho práva;
  6. nároky na zákonné odstupné a odchodné sa podstatne zmenili a podmienky pre ich výplatu závisia od foriem skončenia pracovného pomeru. Patrí odstupné aj odvolaným a opätovne nevymenovaným resp. nezvoleným funkcionárom firmy?;
  7. okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočná forma, ktorá sa musí opierať o zákonné dôvody a tak ako výpoveď, potrebuje oporu v pracovnom poriadku zamestnávateľa, ktorý je nenahraditeľným vnútorným predpisom zamestnávateľa hlavne v otázkach porušovania pracovnej disciplíny;
  8. podceňovanie účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru je častým dôvodom neúspešných súdnych sporov. Novelizovaný zákonník práce konečne jasne a zrozumiteľne zadefinoval aj povinnosti zamestnávateľov, ktorí nemajú žiadnych zástupcov zamestnancov;
  9. nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sa pre zamestnancov zvýhodnili a preto je namieste, aby zamestnávateľ realizoval právne úkony súvisiace so skončením pracovného pomeru bezchybne;
  10. záverečná diskusia k odprednášanej téme a možnosť konzultácie problémov s lektorom aj po skončení školenia sa stala už bežnou súčasťou našich školení.

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme na Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412, +421 911 807 081
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape