WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning zručností

Popis kurzu

Chcete dosahovať excelentné výsledky prostredníctvom Vašej marketingovej kampane? Prekonajte ciele Vášho marketingového plánu vďaka praktickým skúsenostiam z workshopu Marketing! Pomocou praktického workshopu prejdeme postupne všetkými fázami prípravy marketingovej kampane a jej realizácie. Naučíme Vás efektívne pracovať s marketingovými nástrojmi a cieliť kampaň tak, aby zaujala čo najviac potenciálnych zákazníkov.

Obsah kurzu

Dĺžka trvania: 08.09., 14.09., 20.09.2017


Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného produktu alebo služby pre marketingovú kampaň pomocou analýzy spomedzi viacerých možností

Analýza produktu, trhu a zákazníka- hodnotenie vlastností a pridanej hodnoty produktu oproti konkurencii, spôsoby a postupy analýzy trhu a potenciálnych zákazníkov, vykonanie analýzy do nasledujúceho stretnutia

Príprava marketingového plánu- stanovenie rozpočtu, vytvorenie marketingového plánu a časového harmonogramu, určenie hodnotiacich ukazovateľov, využitie marketingového mixu 4P v praxi,

Realizácia marketingovej kampane- práca s marketingovými nástrojmi a spôsoby ich využitia, podrobné oboznámenie s funkciami marketingových nástrojov, príprava propagačných materiálov

Vyhodnotenie – hodnotenie plnenia cieľov a efektívnosti marketingovej kampane, možnosti na zlepšenie, pohľad na logiku kampane a komunikáciu ako celok


Stručné zadanie:

  1. Deň: Príprava marketingovej kampane- rozdelenie do tímov, výber spomedzi 5 produktov alebo služieb (auto, mobilný telefón, hotel atď., prípadne Váš vlastný produkt), analýza trhu a potenciálnych zákazníkov, marketingové stratégie, príprava marketingového plánu na základe rozpočtu do nasledujúceho stretnutia.
  2. Deň: Realizácia marketingovej kampane- praktické používanie a práca s marketingovými nástrojmi (Google Adwords, sociálne siete, remarketing, médiá a public relations, atď.), príprava návrhu propagačných materiálov do nasledujúceho stretnutia.
  3. Deň: Hodnotenie marketingovej kampane- spôsoby hodnotenia efektivity marketingovej kampane, nápravné opatrenia počas marketingovej kampane, vyhodnotenie plnenia stanovených ukazovateľov a návrhy na zlepšenie.

Kontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk

Organizátor