Bratislava - mestská časť Nové mesto

Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

27. apríla 2016 bolo na úrovni Európskej únie prijaté nové „Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“, ktoré od 25. mája 2018 nahradí teraz platný zákon č. 122/2013 Z. z. a smernicu 95/46/ES. Nariadenie je všeobecne záväzné vo všetkých svojich častiach a priamo použiteľné (uplatniteľné) vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane SR. Napriek tomu, že pôvodná filozofia, ciele a zásady smernice 95/46/ES zostávajú zachované, nová európska legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov reagujúc na rýchly technologický rozvoj a globalizáciu prináša viacero významných zmien a doplnení, na ktoré sa budú musieť prevádzkovatelia pripraviť.

Prednáška poskytuje základné informácie o aktuálnych povinnostiach prevádzkovateľov podľa platného zákona č. 122/2013 Z. z. a porovnáva ich s povinnosťami a procesmi, ktoré zavádza nové nariadenie:

Obsahová náplň

 • predmet úpravy a pôsobnosť zákona č. 122/2013 Z. z. & predmet úpravy a pôsobnosť nového Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679,
 • vymedzenie pojmov (prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, tretia strana, dotknutá osoba, oprávnená osoba, zodpovedná osoba …), ich porovnanie s pojmami v nariadení a vymedzenie niektorých nových pojmov v nariadení (profilovanie, pseudonymizácia, hlavná prevádzkareň…),
 • zásady spracúvania osobných údajov podľa zákona a podľa nariadenia,
 • právny základ spracúvania osobných údajov (osobitný zákon, súhlas dotknutej osoby…) podľa zákona & zákonnosť spracúvania podľa nariadenia (podmienky udelenia súhlasu dieťaťom…),
 • spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov,
 • spracúvanie bez potreby identifikácie,
 • porovnanie práv dotknutej osoby podľa zákona a nariadenia (informácie a prístup k osobným údajom, právo na vymazanie – právo „na zabudnutie“ …),
 • bezpečnosť osobných údajov podľa zákona a nariadenia (posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia, oznámenie porušenia dozornému orgánu …),
 • zodpovedná osoba, jej postavenie a úlohy podľa zákona a podľa nariadenia (nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby…),
 • kódexy správania a certifikácia podľa nariadenia,
 • prenos osobných údajov podľa zákona a podľa nariadenia,
 • nezávislé dozorné orgány, spolupráca a konzistentnosť,
 • prostriedky nápravy, zodpovednosť, sankcie až do výšky 20 000 000 eur,
 • spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie, spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom, spracúvanie národného identifikačného čísla, spracúvanie v súvislosti so zamestnaním, pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení…,
 • nadobudnutie účinnosti nariadenia a jeho uplatňovanie.

Termíny kurzov

15.03.2018
11.04.2018
16.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83401 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)