Detail kurzu

Enterprise Risk Management / Celofiremné riadenie rizík

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

V súčasnosti organizácie podnikajú v prostredí, ktoré je charakterizované rastúcim a komplexnejším rizikom. Spoločnosť si postupne osvojuje čoraz menšiu toleranciu k zlyhaniu a každé zlyhanie firiem je pod drobnohľadom masovo komunikačných prostriedkov, sprísňujú sa „pravidlá hry“ zo strany regulačných orgánov. V tomto dynamickom svete je potrebné mať zavedený taký systém riadenia, ktorý zvláda významné hrozby. Jedným zo spôsobov reakcie je mať spracovaný a zavedený systémový rámec pre celopodnikové riadenie rizík – Enterprise Risk Management Framework.

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík, na čom je založený systémový prístup k riadeniu rizík. Oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík a ako implementovať manažérstvo rizík do celofiremného systému riadenia organizácie (Corporate governance). Pomocou praktických príkladov sa naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť. Kurz je založený na praktických skúsenostiach DNV z riadenia rizík v mnohých oblastiach.

Obsah kurzu

 • Zoznámenie sa s pojmami risk management, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO 31000:2018, ISO 27001:2013 a pod.
 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Možné prístupy k manažérstvu rizík, prínosy a obmedzenia každého z nich.
 • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
 • Pozornosť bude venovaná kľúčovým prvkom manažérstva rizík:
 • Iniciácia, stanovenie kontextu
 • Posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík)
 • Riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení )
 • Komunikácia a spätná väzba
 • Výklad princípov a ukážky metodík kvalitatívnej, semi kvantitatívnej a kvantitatívnej analýzy rizík.
 • Diskusie a vysvetlenie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym subsystémom a praktickej stránke riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík, zvyškové riziká a efektívnosť riadenia rizík.
 • Organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia a eskalácia hrozieb a efektívnosť riadenia.
 • Súčasťou kurzu sú riešenia konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí stoja pred otázkou, ako efektívne riadiť riziká v organizácii vo viacerých oblastiach, pri riadení projektov, alebo organizačných jednotiek.

Certifikát certifikát s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

Na kurz platí zľava 10%.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať