DETAIL KURZU

Vedúci (externý) audítor SMBOZP podľa požiadaviek OHSAS 18001:2007 - IRCA

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (tj. zákazníckych auditov, alebo auditov u dodávateľa) a tretej strany podľa normy OHSAS 18001:2007 tým, že sa podrobne oboznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi na vykonávanie auditu druhou a treťou stranou a preukážu praktické zvládnutie znalostí a schopností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu

 • Porozumenie požiadaviek normy OHSAS 18001:2007
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou
 • Procesný prístup k vykonávaniu auditu
 • Plánovanie auditu
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva bezpečnosti
 • Preskúmanie vyhodnocovania a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti
 • Identifikácia rizik a súvisiacich právnych požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov systému riadenia
 • Riadenie strát prostredníctvom efektívneho systému riadenia rizík
 • Príčina, následky, riadenie strát
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti
 • Systém plánovania inšpekcií
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonávania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nez­hôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrení k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Vykonanie záverečnej písomnej skúšky

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázania odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou.

Certifikát Certifikát vedúceho audítora IRCA Poznámka k cene

10 % zľava pri objednaní cez internet

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor