Detail kurzu

Microsoft Excel profesionál - balík školení Excel I., Excel II. a Excel III.

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačové školenie Microsoft Excel profesionál je určené pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť dokonale pracovať s aplikáciou Microsoft Excel - od základu až po jeho pokročilé možnosti. Predpokladajú sa skúsenosti na úrovni školenia Základy práce s Microsoft Windows. Balík Excel profesionál sa skladá z troch samostatných dvojdňových školení - Excel I. pre začiatočníkov, Excel II. pre mierne pokročilých a Excel III. pre pokročilých. Balík sa nerealizuje 6 dní kontinuálne za sebou, ale spravidla 2 dni v týždni, počas doby 3 týždňov.

Obsah kurzu

Kurz Balík Microsoft Excel profesionál je balík tvoreny z nasledovných kurzov: Počítačový kurz Microsoft Excel I. pre začiatočníkov Kurz Microsoft Excel I. pre začiatočníkov obtiažnosť: začiatočník 2 dni Počítačový kurz Microsoft Excel II. pre mierne pokročilých Kurz Microsoft Excel II. pre mierne pokročilých obtiažnosť: mierne pokročilý 2 dni Počítačový kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých Kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých obtiažnosť: pokročilý 2 dni Učebná osnova kurzu Balík Microsoft Excel profesionál - Excel I., Excel II. a Excel III. Kurz Microsoft Excel I. pre začiatočníkov === Oboznámenie sa s programom MS Excel - Úvod do Microsoft Office - Čo je to kancelársky balík MS Office a z čoho sa skladá - Správny spôsob využitia základných programov Word, Excel a PowerPoint - Definícia pojmov textový dokument, tabuľkový zošit a prezentácia - Rozdiely vo verziách 2003, 2007, 2010 a 2013 - Iné kancelárske balíky a ich porovnanie s MS OFFICE - Štartujeme Excel - Spôsoby spustenia Excelu - Podporované formáty súboru, s ktorými Excel pracuje a automaticky otvára - Ukladanie Excel zošita, rozdiel medzi ukladaním spôsobom "Uložiť" a "Uložiť ako" - Čo to znamená Export údajov, často používané Formáty exportu - Možnosti programu Excel - Čo je to tabuľka, ako je tabuľka definovaná, čo je iba text - Často používané typy tabuliek v Exceli - Pracovné prostredie programu Excel - Základná orientácia na pracovnej ploche - Hlavný pás s nástrojmi Ribbon, princíp fungovania - Spôsob orientácie v hlavnom menu - Kontrolné informácie na stavovej lište - Pracovná plocha - Ako funguje pracovná plocha, čím sa líši od dokumentu Word - Štruktúra Excel súboru, definícia pojmov bunka, hárok a zošit - Organizácia plochy, vysvetlenie pojmov stĺpec, riadok a oblasť === Základné operácie - Zápis hodnoty - Techniky zápisu hodnoty - Typy rozpoznávaných hodnôt, základné chyby pri zápise hodnôt - Rozdiel medzi rozpoznávaním hodnoty a formátom bunky - Označovanie a navigácia - Označovanie bunky, riadku stĺpca a oblasti myšou - Označenie niekoľkých oblastí - Čo je to automatické označovanie tabuľky a kde sa využíva - Zaujímavé klávesové skratky pri označovaní - Rýchla navigácia pomocou klávesových skratiek - Operácie na bunke - Rozdiel medzi vymazaním hodnoty, vymazaním formátu bunky a odstránením celej bunky - Techniky kopírovania a presunu bunky v tabuľke - Spôsoby kopírovania a presunu tabuliek - Možnosti prilepenia pri kopírovaní tabuliek - Tvorenie jednoduchého číselného a dátumového radu - Tvorenie jednoduchých radov čísel, dátumov a časov - Nastavenie šírky stĺpca a riadku - Skrytie a odkrytie stĺpca a riadku - Operácie na hárku - Vytvorenie a odstránenie hárku - Názov pozícia a farba hárku - Skrytie a odkrytie hárku - Skopírovanie a presun hárkov medzi zošitmi === Formátovanie - Číselný formát bunky - Formáty čísla - Formáty dátumu - Formáty času - Čo je to formát textu a na čo sa využíva - Práca s veľkým textom v bunke - Použitie komentárov pri tvorbe popisov - Zalomenie textu - Zlúčenie bunky - Grafická úprava tabuľky - Zarovnanie obsahu bunky - Farba bunky a písma - Tvorba okrajov buniek a tabuľky - Predstavenie nástroja automatická tabuľka - Výber témy a možnosti jej úpravy - Prehliadka možností ktoré nástroj tabuľka poskytuje - Zrušenie automatického formátu === Úvod do výpočtov v Exceli - Výpočty pomocou nástroja Automatický súčet - Jednoduchý súčet hodnôt - Operácia počet a priemer - Hľadanie hraničných hodnôt - Tvorenie vlastných vzorcov - Čo je to vzorec, ako vzniká a ako sa správa - Rozdiel medzi vzorcom a funkciou, ako sa vzorec a funkcia dajú kombinovať - Základné matematické operácie vo vzorci - Priorita operácií v zložitejšom výpočte - Odkazy vo výpočtoch - Čo je to odkaz a prečo ho využívame - Zreťazenie výpočtov - Kopírovanie vzorca a funkcie === Práca s údajmi - Zoraďovanie dát - Jednoduché zoradenie dát podľa jedného údaja - Viacúrovňové zoradenie - Zoraďovanie hodnôt na základe farby - Filtrovanie - Vysvetlenie nástroja automatický filter - Filtrovanie dátumových a časových hodnôt - Filtrovanie textových hodnôt - Filtrovanie na základe farby - Vyhľadávanie vo filtri === Úvod do tvorenia grafov - Tvorenie grafu - Ako vytvoriť graf - Tabuľka ako zdroj údajov pre graf - Prehľad základných typov grafu - Skupinový a skladaný stĺpcový graf - Čiarový graf - Koláčový graf - Jednoduché nastavenia grafu - Formátovanie grafu pomocou galérie štýlov - Pridanie nadpisu ku grafu a osiam === Tlač - Nastavenie tlače - Tlač tabuľky - Tlač celého hárka - Tlač grafu - Nastavenia strany - Veľkosť, orientácia a okraje strany - Súvis medzi nastavením strany a pracovnou plochou === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov Kurz Microsoft Excel II. pre mierne pokročilých === Práca s veľkými tabuľkami - Pokročilé tvorenie radov - Tvorba vlastného zoznamu - Automatické generovanie radu - Vlastný formát bunky - Formátovanie dátumu a času - Formátovanie čísel - Efektívne zobrazovanie dát vo veľkej tabuľke - Zoskupovanie stĺpcov a riadkov - Zachovanie viditeľnosti popisov tabuľky pri posúvaní - Zobrazenie viacerých hárkov a zošitov súčasne - Pokročilé nastavenia tlače - Nastavenie oblasti tlače - Optimalizovanie tlačenia veľkých tabuliek na jednu stranu - Nastavenie tlače hlavičiek stĺpcov tabuľky - Nastavenie tlače komentárov a chýb vo vzorcoch - Nastavenie hlavičky a päty === Vzorce a funkcie - Tvorba vzorcov a funkcií - Opakovanie základných princípov tvorby vzorca - Efektívne tvorenie funkcie - Ako funguje pomocník ku funkciám - Kontrola vzorca a funkcie - Čo je to zacyklený odkaz - Základné chybové hlásenia vo vzorci (Názov, Hodnota, odkaz), ako vznikajú a ako ich opravujeme - Sledovanie prepojenia vzorcov nástrojmi predchodcovia a následníci - Vyhodnocovanie zložitého výpočtu krok za krokom - Počítanie s percentami - Výpočet časti hodnoty - Pomer dvoch hodnôt v percentách - Základy štatistických výpočtov - Súčet hodnôt, podmienený súčet SUM, SUMIF, SUMIFS - Funkcie na zisťovanie početnosti COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK - Počítanie aritmetického priemeru funkcie AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS - Techniky adresovania vo vzorci a vo funkcii - Aboslútne a relatívne adresy - Kombinované adresovanie - Použitie názvu vo výpočte - Logická funkcia IF - Logické operácie vo vzorci - Porovnávanie čísla, dátumu, času a textu vzorcom - Úvod do funkcie IF - Vytvorenie podmieneného výpočtu pomocou funkcie IF === Podmienené formátovanie - Čo je to podmienený formát - Vytvorenie podmieneného formátu - Identifikovanie buniek, kde je formát nastavený - Správa a odstránenie podmieneného formátovania - Základné režimy podmieneného formátovania - Zvýrazňovanie extrémnych hodnôt - Farebná škála - Údajové pruhy - Ikonové sady, jednoduché nastavenia ikonovej sady - Použitie jednoduchého vzorca v podmienenom formátovaní - Nástroj Krivky - Čo sú to krivky a ako sa používajú - Typ dát pre krivky === Úvod do analýzy dát - Databázová tabuľka - Čo je to databázová tabuľka - Terminológia a orientovanie sa v databázovej tabuľke - Čoho sa vyvarovať pri tvorbe databázovej tabuľky - Pokročilá práca s filtrovaním a zoraďovaním - Zoraďovanie podľa farieb písma a pozadia - Použitie vlastného zoznamu pri zoraďovaní - Filtrovanie hodnôt podľa farieb a podľa podmieneného formátovania - Použitie funkcie SUBTOTAL pri filtrovaní - Medzisúčty - Vysvetlenie nástroja medzisúčty - Obmedzenia medzisúčtov, kde je správne ich využívať - Vnorené medzisúčty - Úvod do Kontingenčných tabuliek - Čo je to kontingenčná tabuľka - Zásady správnej tvorby kontingenčnej tabuľky - Zobrazenie popisov formou medzisúčtov, výhody a nevýhody tohto zobrazenia - Filtrovanie a zoraďovanie dát v kontingenčnej tabuľke - Formátovanie tabuľky s pomocou galérie štýlov - Nastavenie zobrazovania súčtov a medzisúčtov - Nastavenie počtu a priemeru údaja === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov Kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých === Analýza dát - Nástroj rozšírený filter - Čo je to rozšírený filter - Rozdiel oproti automatickému filtru - Spôsoby filtrovania čísel, dátumov a časov - Zástupné symboly pri filtrovaní textu - Nástroj Hľadanie riešenia === Analýza dát kontingenčnou tabuľkou - Zoskupovanie údajov v popisoch - Tvorenie skupín, zoskupovanie Textu - Zoskupovanie dátumu a času - Zoskupovanie čísla - Vypočítavané polia - Spôsob vytvorenia poľa - Obmedzenia výpočtového poľa - Zobrazovanie hodnotového poľa v percentách - Percento z celku - Percento zo súčtu stĺpca alebo riadku - Medzisúčet a percento medzisúčtu - Prepojenie kontingenčných tabuliek - Čo je to prepojenie tabuliek, aké dáta tabuľky navzájom zdieľajú a kedy - Aktualizovanie kontingenčnej tabuľky - Kontingenčný graf - Rozdiel medzi grafom a kontingenčným grafom === Funkcie - Zaokrúhľovacie funkcie - Štandardné zaokrúhľovanie funkciami ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRIM - Zaokrúhľovanie na celé stovky a tisícky - Zaokrúhľovanie na násobky čísla funkciami CEILING a FLOOR - Jednoduché zlučovanie a rozdeľovanie textu v bunke - Logické funkcie - Spôsob tvorenia zloženej funkcie, pomôcky pri kontrole zloženej funkcie - Pokročilá práca s funkciou IF, vnorený IF - Vyhodnocovanie niekoľkých kritérií súčasne, logické spojky AND OR - Informačné funkcie na kontrolu bunky - Použitie informačných funkcií a funkcie IF na tvorbu výpočtu s kontrolou hodnoty - Počítanie s dátumom a časom - Identifikácia časti dátumu a času pre kontingenčné tabuľky - Rozdiel medzi dátumami v dňoch, pracovných dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch - Prirátavanie dní, pracovných dní, mesiacov a rokov k dátumu - Funkcia VLOOKUP - Vyhľadávanie údajov v inej tabuľke - Vyhľadávanie v intervaloch - Zisťovanie výskytu hodnoty === Spolupráca v Exceli - Zabezpečenie Excelu - Zabezpečenia zošita - Zabezpečenie štruktúry zošita - Zabezpečenie hárku - Zabezpečenie oblasti buniek - Nastavenie zdieľania zošitu - Tvorba jednoduchého formulára - Nástroj overenia údajov - Tvorba viacúrovňových zoznamov - Formulárové prvky - Jednoduchá tvorba makier nahrávaním === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať