Detail kurzu

AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

AutoCad je najrozšírenejším programom v oblasti technického kreslenia. Je považovaný za akýsi štandard a keď sa povie výkres, každý si hneď spomenie na tento počítačový software. AutoCad je použiteľný v strojníctve, strojárstve alebo kdekoľvek a v akomkoľvek prostredí, kde je nutné kresliť presné technické výkresy. Cieľom počítačového kurzu AutoCAD I. je podať účastníkom základné teoretické a praktické vedomosti z oblasti CAD aplikácií, programu AutoCad ale hlavne aj predstaviť možnosti a základy technického kreslenia ako takého. Kurz je zameraný na osvojenie základných funkcií programu AutoCADu a ich následné využívanie pri tvorbe technickej dokumentácie, architektonických a strojárskych návrhov a iných. Kurz je určený pre začiatočníkov, teda nepredpokladajú sa žiadne vedomosti z oblasti AutoCadu.

Obsah kurzu

==Oboznámenie sa s programami CAD - Čo je to CAD? (Computer-aided Design) - Výhody vektorovej oproti rastrovej grafike - Pre koho sú CAD programy určené - Prečo by sme mali ovládať AutoCAD a aké sú alternatívy ==Pracovné prostredie - Hlavné menu – všeobecné nastavenia programu - Prispôsobenie pracovného prostredia - Ukladanie výkresu v starom formáte - Jednotky, v ktorých pracujeme - Pracovná plocha - Tool Palette Group – roztriedenie príkazov v skupinových paneloch - Príkazový riadok a jeho význam pri práci v AutoCAD-e - Prepínače - Súradnicová sieť - Ovládacie nastavenia – „pomocníci pri kreslení“ ==Úvod do kreslenia - Kreslenie čiar - Line – úsečka - Polyline – zalomená krivka - Riadiace body – ovládanie, zmena polohy - Kreslenie presných rozmerov a uhlov - Nastavenie uchopovania bodov Osnap a Osnap tracking - Vysvetlenie pojmu Osnap tracking - Navigácia vo výkrese - Príkazy na približovanie, odďaľovanie a posúvanie sa – Zoom and Pan - Zvýšenie efektivity pri práci pomocou kolieska myši - Označovanie nakreslených čiar - Postupné pridávanie do výberu - Window selection – výber pomocou „modrého okna“ - Cross selection – výber pomocou „zeleného okna“ ==Príklady: panel draw – panel kresliacich nástrojov - Objasnenie práce s príkazovým riadkom - Zadávanie podpríkazov a číselných hodnôt - Dynamic Input - Pomocné funkcie pri kreslení - Pravouhlý mód – Ortho - Kreslenie pod určitým uhlom s funkciou Polar tracking - Funkcia dynamického vstupu Dynamic Input - Nastavenie mriežky a uchopovania jej špecifických bodov - Nástroje používané na kreslenie - Rectangle - obdĺžnik pomocou dvoch bodov ležiacich na uhlopriečke - 4-uholník pomocou rozmerov strán - Circle – kružnica - Zadaná stredom a polomerom / priemerom - Zostrojená pomocou troch bodov - Polygon – n-uholník - Vpísaný do kružnice - Opísaný kružnici - Arc – oblúk - Precvičenie rôznych metód zostrojovania - Ellipse - Elipsa - Ellipse Arc - Eliptický oblúk - Spline – plynulá krivka - Construction Line – priamka ==Príklady: panel modify – panel modifikačných nástrojov - Výber objektov, ktoré chceme upravovať - Rozširovanie výberu - označovanie, postupné pridávanie objektov - Odoberanie objektov z výberu - Objasnenie práce s príkazovým riadkom - Príkazy v hranatej zátvorke vs príkazy v lomenej zátvorke - Nástroje pre úpravu vytvorených čiar a objektov - Erase – zmazať - Copy – kopírovať - Move – presunúť - Rotate – otočiť - Offset – odsadiť - Trim – odrezať - Extend – predĺžiť - Chamfer – skosenie hrany - Join – spojiť - Explode – rozbiť ==Layers – hladiny (vrstvy) - Princíp práce s hladinami - Layer Properties Manager – Správca vlastností hladín - Aktívna hladina, zmena aktívnej hladiny - Priradenie objektu do hladiny a jej zmena - Rozdiel medzi vypnutou a zmrazenou hladinou - Uzamykanie - Tvorba nových hladín - Nastavenie vlastností hladiny - Farba zobrazenia vo výkrese - Druh zobrazovanej čiary - Hrúbka čiary - Pomocné čiary vo výkrese – netlačené vrstvy - Obchádzanie všeobecných vlastností ==Properties Palette – vlastnosti objektov - Princíp práce s hladinami - Popis zobrazovaných údajov - Zmena mierky zobrazovania ==Hatch and Gradient – šrafovanie - Spôsoby výberu šrafovanej oblasti - Pick points - Všeobecné vlastnosti vrstiev - Výber šrafovacieho vzoru (ŠV) - Nastavenie uhla a mierky ŠV - Gradient – nastavenie farebnej, tónovanej výplne - Ďalšie možnosti pri šrafovaní - Preberanie vlastností existujúcej výplne - „HatchEdit“ – Editácia vytvorenej šrafy ==Dimensions – kótovanie - Dimension style – kótovací štýl (KŠ) - Nastavenia KŠ - Tvorba vlastného KŠ - Kótovanie čiar - Angular – uhol medzi dvomi čiarami - Aligned – rozmer pod uhlom - Linear – rozmer v ortogonálnom smere - Kótovanie oblúkov a rozmerov kružníc - Arc length – dĺžka oblúka - Radius – polomer kružnice - Diameter – priemer kružnice - Ordinate – zápis súradníc x/y vybraného bodu - Rozšírené možnosti kótovania - Continue, Baseline, Dimension Break - Dimension Space – úprava vzdialenosti medzi kótovacími čiarami ==Plot – tlač, tvorba výstupu z modelovacieho prostredia - Príprava formátu - Voľba formátu, nastavenie tlačenej plochy - Umiestnenie výstupu na formát - Nastavenie tlače - Výber tlačiarne - Plot Style Table – spôsob vykresľovania čiar - None - Monochrome – čiernobiely (ČB) - Ako nastaviť farebné čiary v ČB tlači - Kvalita tlače – DPI - Formát - Voľba formátu - Určenie tlačenej plochy - Orientácia a vycentrovanie výkresu - Mierka tlačenej plochy

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor