Pre každého zamestnanca (opakovať dvojročne) - Poučená osoba § 20+Univerzálne športové slúchadlá do uší svietiace zipsové v hodnote 13 Eur.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V súlade so Zákonom  č. 124/2006 Z. z., § 15, 16 a 27, s Vyhláškou  č. 356/2007 Z. z. a Vyhláškou  č. 508/2009 Z. z., potrebuje splniť  fyzická osoba na získanie osvedčenia na činnosť na elektrických zariadeniach nasledovné podmienky: Poučená osoba (§ 20) je fyzická osoba

Podľa článku 3.2.5. STN EN 50110-1:2014 je to osoba dostatočne poučená znalými osobami, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvám,ktoré môže vytvárať elektrina. Podľa článku 4.2 STN 34 3100:2001 poučené osoby môžu:

  1. Samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí,
  2. Pracovať na elektrických inštaláciách nn bez napätia,v blízkosti živých častí vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm s dohľadom,na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať (obmedzenia sa netýkajú jednoduchých prác podľa schváleného pracovného návodu),
  3. Pracovať na odpojených elektrických inštaláciách vn a vvn s dohľadom, v blízkosti častí pod napätím môžu pracovať pod dozorom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať,
  4. Merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a podobne.

Fotka Jany Zachovej Szelleovej.
Obsahová náplň

Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov a kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia.  

Osoba, ktorá prichádza do styku s elektrickým zariadením, by mala byť minimálne poučená o elektrických zariadeniach a informovaná o nebezpečenstvách, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej manipulácie s nimi. Nepoučená osoba je laikom. Laik by sa v súčasnosti v žiadnej organizácii, spoločnosti či vo firme nemal nachádzať. Každý zamestnanec by mal absolvovať školenie zamerané na získanie odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a získať tak odbornú spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa § 20 – poučená osoba. 

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo na ňom vykonávať prácu v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Poučená osoba je prakticky každý, počnúc riaditeľom a končiac upratovačkou či vrátnikom.

Často sa zamieňa školenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§ 20) so vstupným školením o bezpečnosti práce pre novoprijatých zamestnancov, ktoré vykonáva bezpečnostný technik. Ide však o úplne odlišné predmetné školenie.

Pracovnici bez odborného elektrotechnického vzdelania prichádzajú pri svojej práci do kontaktu s elektrickými zariadeniami –napr.elektrickými spotrebičmi, elektrickým náradím a pod. Majú byť preto oboznámení s ich činnosťou z pohľadu bezpečnosti obsluhy a majú vedieť, že pri nesprávnom zaobchádzaní s takýmito zariadeniami (obsluha, práca v nevhodnom prostredí a pod. ) môže dôjsť k  úrazu človeka, a to aj s trvalými následkami. Je potrebné si uvedomiť, že vždy je lacnejšia prevencia, ako znášanie vzniknutých následkov. Sem môžeme zaradiť nasledovných pracovníkov: Pracovníci v administratíve,ktorí používajú na pracovisku elektrické spotrebiče ako sú variče, kávovary, mixéry, elektrické kalkulačky, počítače, terminály, telefaxy, kopírovacie stroje,tlačiarne, televízory, stolné svietidlá a pod.

Pracovníci vo výrobe, ktorí používajú elektrické zariadenia uvedené v predchádzajúcom bode a používajú ich len v nevýrobných (suchých a čistých) priestoroch.

Pracovnici, ktorí používajú elektrické ručné náradie (ručné el. vŕtačky, ručné elektrické brúsky, elektrické spájkovačky a pod.) Pracovnici,ktorí pracujú na pracovných strojoch (sústruhy a podobne).

Fotka Elektro Školenia.

 

  • Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania s problematikou vykonávania kontrol a revízií elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia počas ich používania podľa súčasných platných noriem STN 33 1600 a STN 33 1610.

  • Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou "poučená osoba" §20 podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania, bez obmedzenia veku. 

  • Obsahová náplň

Školenie je 1-dňové /4 vyuč. hodiny/ Prvá časť je určená všeobecne pre §20 - poučený pracovník. Druhá časť je zameraná špeciálne na kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Súčasťou prednášky sú ukážky praktického merania a oboznámenie s meracím prístrojom - určeným špeciálne na túto prácu. Na záver dostanú účastníci "Zápis o účasti" s podpisom oprávnenej osoby a lektora - revízneho technika s uvedením náplne prednášky.

  • V cene je zahrnuté: 

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, káva, minerálka, tlačená kniha (100 strán), testové otázky a odpovede do emailu, ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom do emailu, revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov do emailu, konzultácie zdarma. Univerzálne športové slúchadlá do uší svietiace zipsové v hodnote 13 Eur. Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu. 


  • Miesto konania

APOLLO klub, Súkennícka 4, 82109 Bratislava

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

 

  • Obedy pre účastníkov 

Reštaurácia BRIDGE sídli na Súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo Klubu v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia. 


Typ a platnosť osvedčenia:
O poučení sa vydáva písomný doklad "zápis o poučení", v ktorom je uvedený rozsah poučenia a podpis školiteľa a poučeného.

Termíny kurzov

25.04.2018

čas: 09:00 - 14:00
kapacita: 35
cena: 45 €

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Zachová
mobil:
+421 948 745 *** zobraziť

email:
elektroskolenia@... zobraziť


Adresa
Súkennícka 4, 82109 Bratislava
APOLLO Klub, Dúhový salónik

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 745 *** zobraziť

mobil:
+421 948 745 *** zobraziť

email:
elektroskolenia@... zobraziť

web: elektroskolenia.sk

Adresa
MIPEL, spol. s r.o.
Prievozská 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)