Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách, Podľa normy ISO/IEC 17025

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť účastníkov plánovať, pripraviť a vykonať interný audit, klasifikovať zistenia pri preverovaní systému manažérstva kvality, získať poznatky ako navrhovať a realizovať nápravné činnosti, vyhodnocovať ich účinnosť a vypracovávať záznamy a správy z interného auditu. Praktickým tréningom prispieť k pochopeniu a zvládnutiu vykonávania interných auditov systémov manažérstva kvality v laboratóriu. Písomným testom overiť ich nadobudnuté vedomosti.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu interného audítora, alebo sa na túto funkciu pripravujú v skúšobných ako aj kalibračných laboratóriách, ktoré majú právnu subjektivitu alebo sú organizačnou súčasťou iného subjektu.

Obsahová náplň

 • Účel a význam interných auditov v akreditovanom laboratóriu. Normy a predpisy pre interné audity.
 • Druhy auditov kvality. Požiadavky na audítora
 • Plánovanie interných auditov, príprava na audit
 • Priebeh interného auditu, etapy, spôsob preverovania prvkov systému kvality
 • Dokumentácia na mieste, vedenie záznamov
 • Klasifikácia zistení z interného auditu
 • Prijímanie nápravných a preventívnych opatrení
 • Vypracovávanie správy z interného auditu
 • Individuálne riešenie modelovej situácie, prezentácia výsledkov riešení a zadanie modelovej situácie v skupinách
 • Význam a spôsoby verbálnej a neverbálnej komunikácie v procese auditu
 • Riešenie modelovej situácie v skupinách
 • Prezentácia výsledkov prác

Lektor:
Ing. Radič,Ing. Obernauer, Ing. Knorová, Ing. Karol Mikula,Ing. Bočanová , Ing. Hanková

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

15.05.2018 - 17.05.2018
06.11.2018 - 08.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 24 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)