Detail kurzu

Personálny manažment v praxi - cyklus seminárov

Progres Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom je ovládať problémy personálneho manažmentu v základných situáciach, ktoré prináša prax. Je možné si vybrať iba niektorý zo seminárov, prípadne absolvovať celý cyklus seminárov.

Obsah kurzu

Cyklus seminárov obsahuje tieto jednotlivé semináre:

  1. seminár: Základy personálneho manažmentu
  2. seminár: Úspešný prijímací pohovor
  3. seminár: Efektívny pracovný pohovor
  4. seminár: Vedenie hodnotiacich rozhovorov
  5. seminár: Koučovanie zamestnancov
  6. seminár: Firemná kultúra

Podrobnejšie k jednotlivým seminárom:

1. seminár: Základy personálneho manažmentu – obsah: miesto, význam a hlavné činnosti personálnej práce vo firme, špecifikácia a analýza nového pracovného miesta, zdroje pracovných síl /vnútorné i vonkajšie/, vyhľadávanie a získavanie nových pracovníkov, prijímací proces v kocke, nevyhnutná personálna administratíva, hodnotenie pracovníkov, odmeňovací proces, motivačné faktory a tvorba benefitov, cafeteria systém, vzdelávanie, školenia a tréning zamestnancov,ro ukončenie pracovného pomeru, firemná kultúra a jej význam, precivčovanie jednotlivých personálnych cvičení. Rozsah seminára – 16 hodín/2 dni, cena seminára – 270 Eur plus DPH.

2. seminár: Úspešný prijímací pohovor – obsah: ako vyšpecifikovať nové pracovné miesto /komplexná analýza/, inzerovanie voľných pracovných miest, zdroje pracovných síl /vnútorné a vonkajšie, výhody a nevýhody/, spolupráca s úradom práce, využitie príspevkov a grantov, spolupráca s personálnymi agentúrami, lobing na stredných a vysokých školách /absolventi a brigádnici/, príprava na pracovný pohovor, pracovný pohovor /jeho priebeh, atmosféra, otázky, komunikácia, chyby…/,testy /osobnostné, inteligenčné, vedomostné…/, vyhodnotenie pohovoru, vyrozumenie uchádzačov o pozíciu, vstupná dokumentácika, nácvik efektívneho prijímaceho procesu. Rozsah seminára – 8 hodín/1 deň, cena seminára – 170 Eur plus DPH.

3. seminár: Efektívny pracovný pohovor – obsah: proces vyšpecifikovania nového pracovného miesta, stanovenie základných požiadaviek na kandidáta, zdroje vhodných kandidátov, správny inzerát a čo s ním ďalej, metódy výberu zamestnancov, predvýber pre dosiahnutie vyššej efektivity, vytvorenie vhodného miesta, času a atmosféry na pohovor, vstupná fáza pohovoru, vhodné a nevhodné otázky, texty, posúdenie schopností, vedomostí a osobnosti uchádzača, poskytovanie komplexných informácií uchádzačovi, ako „predať“ pracovnú pozíciu, nácvik pracovnbého pohovoru Rozsah seminára – 8 hodín/1 deň, cena seminára – 170 Eur plus DPH.

4. seminár: Vedenie hodnotiacich rozhovorov – obsah: nastavenie systému hodnotenia v spoločnosti, ciele hodnotenia spolupracovníkov, formálne a neformálne hodnotenia a ich výhody, hodnotiace pohovory a ich štruktúra, stanovenie kritérií a kompetencií pre hodnotenie, príprava na hodnotenie, vedenie hodnotiacieho rozhovoru, zásady pre poskytovanie spätnej väzby, výstupy z hodnotiacich pohovorov a ich využitie, hodnotenie pracovníkov, rozvoj pracovníkov, tréning správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru. Rozsah seminára – 8 hodín/1 deň, cena seminára – 170 Eur plus DPH.

5. seminár: Koučovanie zamestnancov – obsah: podstata koučovania, vlastnosti kouča, rozdiely medzi koučovaním a manažmentom, diagnostika a stratégia koučovania, vzťah kouča a koučovaného /dôvera, otvorenosť/, návrh plánu rozvoja koučovaného, metodiky koučovania, analýzy a ich výsledky pri koučovaní, bariéry koučovania, odpor voči zmene, koučovanie jednotlivca a celých tímov, praktické problémy a cvičenia na koučovanie jednotlivca a tímov. Rozsah seminára – 8 hodín/1 deň, cena seminára – 170 Eur plus DPH.

6. seminár: Firemná kultúra – obsah: firemná kultúra, kto ju vytvára a kto ju ovplyvňuje,druhy firemnej kultúry, prvky firemnej kultúry, firemná kultúra a jednotlivec, firemná kultúra a stratégia, vplyv firemnej kultúry na výkonnosť, poznanie firemnej kultúry ako východisko pre jej utváranie, vymedzenie hlavných hodnôt organizácie, vytváranie žiaducej firemnej kultúry, firemné ciele a hodnoty, firemná kultúra orientovaná na klienta, firemná kultúra orientovaná na kvalitu, firemná kultúra orientovaná na inovácie, zdieľanie hodnôt pracovníkmi, faktory komunikácie, budovanie kooperatívnej atmosféry vo firme, kvalita managementu ako kľúč k účinnosti podporujúcej firemnú kultúru. Rozsah seminára – 16 hodín/2 dni, cena seminára- 270 Eur plus DPH.

Cieľová skupina

predovšetkým personální, príp. ostatní manažéri, pracovníci personálnych oddelení a všetci tí, ktorí sa zaoberajú personálnou politikou a prácou v spoločnosti

Poznámka k cene

uvedená cena je za celý cyklus, v obsahovej časti seminára sú pri jednotlivých seminároch uvedené ich samostatné ceny. JEDNOTLIVÉ SEMINÁRE JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ SAMOSTATNE.

Kontaktná osoba

Doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.
+421 2/436 420 64
progslov@progslov.sk

Hodnotenie
Organizátor