Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz prvej pomoci


Kurz prvej pomoci je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod č. Z30410-2015-OZdV ako vzdelávacia aktivita, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z.z.

Cieľom akreditovaného kurzu prvej pomoci trvajúceho 8 vyučovacích hodín je pripraviť zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku.

Akreditovaný kurz poskytovania prvej pomoci organizujeme na základe požiadaviek firiem pre vybraných zamestnancov.
Kurz prvej pomoci je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa s celoštátnou platnosťou.

IBP organizuje akreditovaný kurz prvej pomoci v dvoch formách vzdelávania:

  1. Klasická forma: kombinácia prezenčnej a simulačnej formy – frekventanti sú 8 vyučovacích hodín fyzicky prítomní na teoretickej aj praktickej časti v mieste konania kurzu.

  2. E-learning: kombinácia dištančnej a simulačnej formy - frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 vyučovacích hodín; teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania (e-learning). Bližšie informácie: www.ibp.sk/kurzy.htm 

  3. IBP pre podporu implementácie programu prvej pomoci na pracovisku realizuje aj informačné školenia pre všetkých zamestnancov v rozsahu 2 hodín (bez overovania znalostí a udeľovania potvrdení). 

Cena kurzu: 25 € bez DPH (30 € s DPH 20%)


Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Cieľová skupina

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.
Certifikát Kurz je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa s celoštátnou platnosťou.

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor