Detail kurzu

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM pre osoby bez elektrotechnického vzdelania - ELEKTROTECHNIK § 21 - ONLINE cez ZOOM

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) 

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou. 

Kurz Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov je akreditovaný MŠ SR pod číslom: 2213/2017/99/1. 

Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály, vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime, osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Kurz bude vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehať celý cez videokonferenciu - Google meet, nakoľko budova FEI STU je na rok 2022 zatvorená pre všetkých študentov.

Teoretická časť, praktická časť aj písomné testy+záverečná ústna skúška sa uskutočnia len v piatok a v sobotu okrem sviatkov a pripájať sa budete cez užívateľské konto, ktoré Vám pošlú lektori na Váš e-mail deň pred začiatkom kurzu. Ak sa na niektoré termíny nebudete môcť pripojiť, lektori Vám pošlú dokumenty a prednášky na samoštúdium a na náhradných termínoch písania testov počas kurzu sa už všetko komunikuje s lektormi s ktorými sa budete pripájať počas celého kurzu a s ktorými budete mať všetky testy a poslednú ústnu skúšku - budete mať vyhradené aj konzultačné hodiny, na ktorých sa môžete samostatne pripojiť s lektorom a konzultovať všetky Vaše odborné otázky.

 Kurz sa končí vydaním: osvedčenia o získaní elektrotechnického minima a osvedčenia elektrotechnika § 21 A do 1000V + certifikátom 1. pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.
 
Po prihlásení na konkrétny termín Vám pošleme pozvánku s bližšími organizačnými pokynmi a záväznú prihlášku, ktorú Vás poprosíme vypísať a poslať nám ju spätne e-mailom.

Nakoľko máme dostatočný počet záujemcov o tento kurz, Vás prosíme o skoré prihlásenie z dôvodu kapacity počítačovej miestnosti a neskôr prihlásení záujemcovia budú presunutí na ďalší kurz.

Obsah kurzu

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov:

Minimálne požiadavky na vstupné vzdelanie uchádzača:

- stredné odborné vzdelanie technického zamerania bez maturity s výučným listom
- úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom


§ 21 Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.

Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe9a) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

Škola s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.

§ 22 Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

§ 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

§ 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.

Zápočet dĺžky odbornej praxe

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením.

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

Zákon č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

a) platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“)

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je
a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
b) vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a, 

d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

e) overenie odborných vedomostí.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov (§ 16 ods. 4 Zákona č. 124/2006 Z.z.).
Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa (§ 16 ods. 6 Zákona č. 124/2006 Z.z.).:
a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.
    

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b). Fyzická osoba, ktorej bol odobratý preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požiadať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.
    

Preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť:
a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí podľa odseku 10,

b) ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa odseku 6 alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),

c) ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
   

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/20140901

Cieľová skupina

Dobrý deň naši budúci elektrotechnici :-)
Elektrotechnické minimum
Pozvanka-EZ-minimum-od-IBP-30.09.-03.12.2022.pdf začína od piatka 30.09.2022 na ktoré sa pripojíte cez Vašu e-mailovú adresu cez vygenerovaný prístup, ktorý Vám pošle náš lektor p. Ing. Chovanec z FEI STU dňa 29.09.2022.
 
Prezencia účastníkov sa uskutoční 28.09.2022 o 15:00 hod. u nás v kancelárii na Mlynských nivách 70, 821 05 v Bratislave - 2 poschodie miestnosť č. 211.

INŠTITÚT VZDELÁVANIA BEZPEČNOSTI PRÁCE s (ibp.sk)
 
Na prezencii sa bude podpisovať prezenčná listina, odovzdávať kniha od p. Meravého Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov najnovšie vydanie, ktorá je pre Vás základný učebný materiál na zvládnutie kurzu a môžete sa opýtať na Vaše ďalšie otázky ohľadom kurzu a aspoň sa spolu lepšie spoznáme v tejto dištančnej dobe :-) plus kto by mal záujem o platbu v hotovosti na mieste tak Vás prosíme, aby ste nám napísali e-mail na faktury@ibp.sk s Vašimi fakturačnými údajmi, aby sme Vám dopredu vedeli vystaviť príjmové bločky, aby sme nezdržovali priebeh prezencie :-)
 
Kto by sa prezencie nemohol zúčastniť z dôvodu vzdialenosti do Bratislavy alebo iných dôvodov nie je to problém, pošleme Vám knihu poštou na Vašu korešpondenčnú adresu, ktorú nám stačí poslať spätne do e-mailu: vzdelavanie@ibp.sk s tým, že sa prezencie nebudete môcť zúčastniť.

ZHRNUTIE potrebných dokumentov a informácií:
 
Potrebné dokumenty: prihláška KEZ 
Prihlaska-21-od-IBP-2022.docx (live.com), kópia vzdelania - minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie maturitou alebo výučným listom (nie je nutné overenie notárom), lekársky posudok o spôsobilosti na prácu elektrotechnika, starý maximálne 6 mesiacov podľa § 16 ods. 4) Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (môžete si ho dať potvrdiť priamo na prihláške alebo na zvlášť potvrdení od lekára alebo na vzore od nás VZOR-Lekarsky-posudok-na-pracu-2022-od-IBP.docx (live.com) - voľba tlačiva lekárskeho potvrdenia je na Vašom ošetrujúcom lekárovi aké Vám potvrdí alebo dá zamestnávateľ vo Vašej spoločnosti alebo vo Vašom denníku) - lekársky posudok si potvrďte len 1 krát na akékoľvek spomenuté tlačivo = dôležitý je záver: spôsobilý na prácu elektrotechnika.
Od nás Vám posielame len vzor lekárskeho potvrdenia zo zákona v prílohe tohto e-mailu podľa Prílohy č. 3c Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Všetky dokumenty nám stačí poslať naskenované do e-mailu: vzdelavanie@ibp.sk
 
Platbu 900 € s DPH (750 € bez DPH) je možné uhradiť prevodom pred začiatkom podujatia (fakturačné údaje Vám posielame v prílohe tohto e-mailu
Udaje_firmy_IBP.pdf - pri platbe prevodom do poznámky napíšte svoje priezvisko pre jednoduchšie spárovanie platby - variabilný symbol = VS: 1252202 a v prípade ak požadujete vystaviť zálohovú faktúru nám napíšte do e-mailu: faktury@ibp.sk Vaše fakturačné údaje - zálohová faktúra je vystavená len v sume s DPH a po skončení školenia Vám bude vystavená nulová tzv. vyúčtovacia faktúra s rozpisom DPH a bez DPH) je možná platba aj na 3 časti po 300 eur s DPH/mesiac alebo môžete uskutočniť platbu v hotovosti na prezencii. Platba je možná aj cez úrad práce tzv. RE-PAS - musíte si vypýtať najprv tlačivá na Vašom úrade práce podľa adresy Vášho trvalého bydliska a následne nám ich pošlete poštou a my Vám ich obratom potvrdíme a pošleme poštou späť.
Najneskôr je možné platbu zrealizovať 10 dní pred skončením kurzu.

Termíny online pripojenia cez Google meet:
01.) 30.09. - 01.10.2022 - piatok, sobota
02.) 07.10. - 08.10.2022 - piatok, sobota
03.) 14.10. - 15.10.2022 - piatok, sobota
04.) 21.10. - 22.10.2022 - piatok, sobota
05.) 28.10. - 29.10.2022 - piatok, sobota
06.) 04.11. - 05.11.2022 - piatok, sobota
07.) 11.11. - 12.11.2022 - piatok, sobota
08.) 18.11. - 19.11.2022 - piatok, sobota
09.) 25.11. - 26.11.2022 - piatok, sobota
10.) 02.12. - 03.12.2022 - piatok, sobota

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na Vás.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa, Váš kolektív IBP.

Certifikát vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime, osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom. Poznámka k cene

Platbu 900 € s DPH (750 € bez DPH) potrebné uhradiť prevodom pred začiatkom podujatia (fakturačné údaje Vám posielame v prílohe tohto e-mailu Udaje_firmy_IBP.pdf - pri platbe prevodom do poznámky napíšte svoje priezvisko pre jednoduchšie spárovanie platby

Kontaktná osoba

Vzdelávanie
0911 775 600
vzdelavanie@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor