Detail kurzu

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - rétorika, komunikácia a asertivita v praxi

BALANCED s.r.o.

Popis kurzu


Anotácia kurzu: Chcete sa naučiť alebo zdokonaliť ako prezentovať seba, organizáciu či svoje nápady a diela ? Chcete zaujať a získať si publikum na svoju stranu ? Potom je kurz prezentačných zručností ušitý primo pre Vás. Naučíme Vás na ňom ako reagovať počas prezentácie na neočakávané otázky, či ako sa tváriť pri nakrúcaní na kameru. Určite máte tiež profil na facebooku a Linkedine a neviete, či o sebe vysielate to správne posolstvo ? Aj toto a mnoho iného je súčasťou predmetného kurzu ! Ak sa chcete cítiť dobre počas prezentovania pred akýmkoľvek publikom, absolvovaním uvedeného kurzu sa Váš problém vyrieši. Urobte prvý krok na ceste k pozitívnej zmene ... !


Po skončení kurzu budete:

  • vedieť stanoviť svoje prezentačné ciele a zvoliť vhodné stratégie na ich dosiahnutie v súlade so svojím osobným brandingom
  • schopní pripraviť a štruktúrovať prezentáciu tak, aby ste zvýšili jej zrozumiteľnosť a dopad.
  • vedieť odhadnúť, kedy využiť powerpoint a zvoliť vhodné pomôcky a média
  • cieľavedome využívať reč tela a prácu s hlasom
  • zvládať podnety a otázky adresátov a trému pri prezentácii
  • naučíte sa presvedčiť poslucháčov rečou svojho tela a zaujímavo a názorne priblížiť náročné témy. Osvojíte si metódy a techniky užitočné pri príprave štruktúry a argumentácie prejavu a ... mnoho mnoho iného                                                    Standing-to-make-presentation-copy.jpg

Obsah kurzu


Základné požiadavky na prezentáciu
• čo chcem prezentáciou dosiahnuť, ako, pre koho, výstupy, požiadavky a ciele
Plánovanie, štrukturovanie a spracovanie prezentácie
• tvoba osnovy, obsahu, výber tém, časovanie, postupnosť a kroky
Analýza cieľovej skupiny
• poslucháči a ich štýly spracovania informácii
Výber pomôcok, príprava prezentačných materiálov
• štylizácia, grafická úprava, forma
• prezenčná technika a jej používanie
Príprava scenára, časový a obsahový plán
• štruktúra prezentácie krok po kroku - úvod, jadro a záver
Interpersonálna komunikácia
• verbálna a neverbálna komunikácia
• ako výstižne formulovať myšlienky pre poslucháčov v publiku
Empatia a kontakt s poslucháčmi
• budovanie raportu a emočného prepojenia s publikom
• ako reagovať na otázky z publika, podnety
Spôsob vyjadrovania, hlasový prejav
• sebaistota pri prezentácii
• tonalita hlasu
• jasnosť, zrozumitelnosť a výstižnosť
Ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť, vzbudiť zvedavosť
• tipy, triky, návody a aktivity
Udržanie pozornosti
• práca s publikom - čo robiť a čo nerobiť pri prezentácii
• typológia účastníkov a poslucháčov / stratégia komunikácie
Uspokojenie potrieb poslucháčskeho auditória
• akčný plán: zvýšenie úrovne prezentovania
Ukončenie prezentácie - overenie, či poslucháči pochopili jej účel
• čas na feedback, otázky či vyvstané témy
Časté chyby pri prezentácii
• 10 najčastejších chýb prezentácie a čoho sa vyvarovať
Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Certifikát - CERTIFIKÁT
Hodnotenie
Organizátor