Správa registratúry a archív organizácie /Výklad zákona č.395/2002 Z. z. a jeho aplikácia pre činnosť v archívoch a registratúrnych strediskách organizácií vrátane novely č.266/2015 Z.z./

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu – obchodná, účtovná, daňová agenda,agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/, zabezpečovať správu tejto dokumentácie /registratúry/

Cieľová skupina

zamestnanci zodpovední za tvorbu interných noriem a  zabezpečenie správy registratúry. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Obsahová náplň

Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, novela 41/2011Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z…

  • Všeobecné zásady správy registratúry.
  • Povinnosti pôvodcov registratúry.
  • Funkcia a zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov.
  • Druhy registratúrnych záznamov.
  • Lehoty uloženia.
  • Archívna činnosť v organizáciách.

Lektor:
PhDr. Mária MUNKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR Štátny archív v Bratislave, uznávané a odborne spôsobilé školiteľky, špecialistky s dlhoročnou praxou v oblasti registratúry a archívov.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní seminára.

Termíny kurzov

26.09.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 7 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Priamová
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)