DETAIL KURZU

OBCHODNÉ PRÁVO VERZUS ÚČTOVNÍCTVO A DANE - ING. JANA ACSOVÁ

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník jeho vecná a osobná pôsobnosť. Základné pojmy napr. podnikanie, podnik, podnikateľ, právnická osoba, fyzická osoba, zastupovanie, obchodné dokumenty a ich náležitosti aj v kontexte obvyklej obchodnej praxe.
  • Právnické osoby – vklady, spoločník, zodpovednosť štatutárneho orgánu, zodpovednosť najvyššieho orgánu právnickej osoby.
  • Vlastné imanie právnickej osoby z pohľadu obchodného práva a z pohľadu účtovníctva. Vklady do základného imania, vklady mimo základného imania zapisovaného do obchodného registra. Kapitálový fond z príspevkov verzus ostatné kapitálové fondy v účtovníctve. Predĺženie a kríza spoločnosti. Trestnoprávna zodpovednosť právnickej osoby a štatutárneho orgánu.
    • Záväzkové vzťahy obchodné, fakturácia, sankcie zmluvné, minimálne sankcie bez existencie písomnej dohody. Pôžičky a úvery, ich právna úprava a účtovanie. Zákonné obmedzenia pre pôžičky. Podnik a zmluva o predaji podniku.
    • Štruktúra majetku a štruktúra zdrojov krytia majetku. Právne východiská – obchodné právo verzus účtovníctvo. Výsledok hospodárenia a nakladanie s ním. Podiely na zisku – nárok, účtovanie, zdaňovanie.
Cieľová skupina

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti.

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor