Detail kurzu

Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

aktualizačné kontinuálne vzdelávanie – kreditné vzdelávanie pre učiteľov

Počet kreditov: Spolu: 15 kreditov celkom, z toho:

  • 60 hodín prezenčného aktualizačného vzdelávania 12 kreditov
  • Záverečná prezentácia

3 kredity

Obsah kurzu

Význam a podstata témy pre rozvoj osobnosti žiaka ,vymedzenie pojmov, cieľové kompetencie žiaka Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na profesijný, rodinný, manželský a partnerský rámec – osobnosť človeka, rozvíjanie emocionálnych zručností, správanie sa v medziľudských vzťahoch Komunikácia v rodine, v škole a na pracovisku a jej význam v osobnostnom a sociálnom rozvoji – druhy a formy komunikácie, spätná väzba, kritika, komunikačné štýly, sociálna komunikácia, sociálne zručnosti, zásady vzájomného spolužitia Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v škole, partnerskom a pracovnom živote pre osobnostný a sociálny rozvoj – konflikt, agresia, násilie, týranie, mobbing, šikana, príčiny a dôsledky psychického násilia, konfliktov a mobbingu na zdravie, prežívanie a správanie ľudí, riešenie konfliktov, tolerancia a akceptácia rôznych typov ľudí, ich postojov, názorov, stratégie riešenia konfliktov, sociálna spravodlivosť, sociálno-patologické javy v spoločnosti Psychohygiena súčasného mladého človeka v osobnostnom a sociálnom rozvoji Príznaky stresu, správanie sa v strese, dôsledky stresu, osobnosť a jeho odolnosť voči záťažovým situáciám, význam duševnej hygieny a relaxačných techník pre človeka, uplatňovanie základných princípov zdravého životného štýlu, efektívne využívanie voľného času

Cieľová skupina

Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

Hodnotenie
Organizátor