Detail kurzu

Microsoft Excel VBA II. - Úvod do programovania makier vo Visual Basic for Applications

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Makro je veľmi silný nástroj, ktorý je implementovaný v Exceli od nepamäti. Vie zjednodušiť množstvo manuálnej práce - nahrádzanie zlých hodnôt v zdrojových tabuľkách, kopírovanie dát atď. Vytvorenie makra nahrávaním postupu má svoje obmedzenia a na kurze je čas posunúť porozumenie možnostiam „kódu“ vpred. VBA je nástrojom, ktorý umožňuje programovanie makier, programovanie vlastného nástroja alebo funkcie. Microsoft Excel VBA II. - Úvod do programovania makier je určený pre všetkých, ktorí si potrebujú automatizovať v svojich súboroch bežné často sa opakujúce činnosti. Dôraz kurzu je na pochopenie všetkých základných programovacích štruktúr, ktoré môže používateľ v cudzom programe stretnúť. Kurz nie je vhodný pre ľudí, ktorí potrebujú importovať údaje, pretože na to je špecializované školenie Microsoft Excel Databázy I. - Efektívne získavanie a čistenie údajov z rôznych zdrojov. Na úspešné absolvovanie kurzu Microsoft Excel VBA II. je potrebné, aby uchádzač ovládal program Excel aspoň na úrovni kurzu Excel III. pre pokročilých, a aby mal základný prehľad o makrách minimálne na úrovni kurzu Microsoft Excel VBA I. Poznámka: Toto školenie sa dlhodobo volalo Microsoft Excel VBA I. no z dôvodu vylepšení školení VBA a vytvoreniu nového školenia VBA I. sme ho premenovali na Školenie Microsoft Excel VBA II.

Obsah kurzu

===Vývojové prostredie - VBA Editor - Popis okna s kódom - Vysvetlenie pojmu modul - Vysvetlenie pojmu procedúra - Procedurálny a modulový režim zobrazenia - Orientácia v kóde - Úprava kódu - Spôsob zápisu textu, čísla a dátumu priamo do kódu - Písanie príkazov na jeden riadok - Písanie príkazu na niekoľko riadkov - Písanie niekoľkých príkazov do jedného riadku - Dôležité klávesové skratky editora na navigáciu a označovanie textu - Spôsob písania kódu, význam štábnej kultúry - Ladenie kódu a kontrolné nástroje - Pomôcky a klávesové skratky pri písaní kódu - Pomocník content help a MSDN dokumentácia - Debugovací režim a krokovanie programu - Nastavenie prerušenia vykonávania programu - Typy chýb VBA editora a ako ich riešiť ===Základné programovacie techniky - Premenné a konštanty - Definovanie pojmu premenná a konštanta - Implicitná a Explicitná deklarácia premennej - Dátové typy skalárnych premenných - Deklarácia globálnej premennej (resp. konštanty) - Špeciálne typy premenných - Výrazy - Definícia pojmu Výraz - Prehľad používaných operátorov - Číselné výrazy - Textové výrazy - Logické výrazy - Vetvenie programu - Čo je to vetvenie programu - Rozhodovacia štruktúra IF - Rozhodovacia štruktúra select case - Použitie podmienok pri reagovaní na užívateľa - Použitie podmienok pri ošetrovaní užívateľských vstupov - Cykly - Vysvetlenie pojmy cyklus - Typy cyklov - Cyklus For ... Next, jeho použitie a syntax - Cyklus Do While ... Loop - Cyklus Do Until ... Loop - Cyklus For Each - Typy procedúr - Procedúry typu Sub a Function - Tvorba vlastných funkcií - Tvorenie udalostných procedúr spúšťaných automaticky ===Objektový model Excelu - Základná terminológia - Objekt (object), jeho vlastnosti (property) a metódy (method) - Význam štruktúry WITH / END WITH - Príkazy na prácu s bunkou - Príkazy na prácu s hárkom - Príkazy na prácu so zošitom - Trieda objektu (Class) - Súvis triedy a modulu triedy - Kolekcie objektov (collection) - Súvis kolekcie s triedou - Triedy WorkBooks, Sheets a WorkSheets

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať