Detail kurzu

Balík Microsoft Office III. - pre pokročilých (MS Word III., MS Excel III., MS Excel III. cvičenia)

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz Microsoft Office III. - pre pokročilých (MS Word III., MS Excel III., MS Excel III. cvičenia) je určený pre tých, ktorí už majú predchádzajúce skúsenosti a znalosti z oblasti práce s programami MS Word, MS Excel a majú záujem si rozšíriť a zdokonaliť svoje doterajšie poznatky na pokročilú úroveň.

Obsah kurzu

Kurz IT OFFICE II. je balík kurzov a jeho osnova je tvorená z osnov nasledovných kurzov: Počítačový kurz Microsoft Word III. pre pokročilých Kurz Microsoft Word III. pre pokročilých obtiažnosť: pokročilý 2 dni Počítačový kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých Kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých obtiažnosť: pokročilý 2 dni Počítačový kurz Microsoft Outlook II. práca v skupine Kurz Microsoft Outlook II. práca v skupine obtiažnosť: mierne pokročilý 1 deň Učebná osnova kurzu IT OFFICE III. - pre pokročilých (MS Word III., MS Excel III., MS Outlook II.): Kurz Microsoft Word III. pre pokročilých === Tvorenie veľkých dokumentov - tvorba letákov a brožúr - tabuľkový dizajn stránky - stĺpcový formát textu - textové polia a WordArt pri tvorbe dokumentu - tvoríme veľký dokument - čo je to veľký dokument - štruktúra dokumentu - definícia pojmov sekcia a referencia a kde je nutné ich používať - efektívny postup pri tvorbe rozsiahleho dokumentu - tvorba referencií - automatická tvorba obsahu, nastavenie obsahu, formátovanie obsahu - číslovanie obrázkov a tabuliek, tvorba zoznamu tabuliek a obrázkov - poznámky pod čiarou a koncové poznámky - krížové odkazy - citácie a zoznam použitej literatúry - tvorenie registra dokumentu - štruktúra dokumentu - delenie dokumentu na sekcie, typy zlomov sekcií - nastavenia strany v sekciách - tvorenie hlavičky a päty v dokumente rozdelenom na sekcie - pokročilá tlač - príprava strany pre tlač dokumentu viazaného hrebeňovou väzbou, termoväzbou alebo šitou väzbou - tlač brožúry na viazanie spinkovačom - tlač letákov špeciálnych rozmerov === Práca v tíme - Zabezpečenie Word dokumentu - Ochrana proti neoprávnenému otvoreniu - Zabezpečenie proti zmene formátovania a obsahu - Ochrana údajov proti kopírovaniu - Nastavenie finálnej verzie a šifrovanie - Čo je to digitálny podpis a ako funguje - Tímová práca na dokumente - Pripojenie cudzieho dokumentu - Vytvorenie hlavného dokumentu s niekoľkých čiastkových - Revidovanie dokumentu - Jednoduchá revízia použitím komentárov - Sledovanie zmien dokumentu a ich revidovanie - Spôsoby zobrazenia revidovaného dokumentu - Zabezpečenie revízie - Nastavenie možností sledovania - Porovnanie obsahu dvoch dokumentov - Zlúčenie dvoch verzií dokumentov === Hromadná korešpondencia - Úvod do hromadnej korešpondencie - Na čo slúži nástroj hromadná korešpondencia - Podporované zdroje dát pre hromadnú korešpondenciu - Tvorenie obálok a štítkov - Nastavenie obálky - Vytvorenie šablóny pre štítky - Nastavenie zdroju adries a ich filtrovanie - Tlač obálok a štítkov - Možnosti ukladania hromadnej korešpondencie - Tvorenie listov a e-mailu === Tvorenie šablón - Úvod do tvorenia šablón - Význam dokumentu typu šablóna - Ukladanie šablóny, význam priečinku moje šablóny - Nástroj organizátor na organizovanie štýlov medzi šablónami a dokumentmi - Elektronické formuláre - Čo sú to formulárové prvky a aký je ich rozdiel oproti ActiveX prvkom - Nastavenia formulárových prvkov - Textové pole - Rozbaľovacie pole - Začiarkavacie pole - ActiveX prvok tlačidlo možností a jeho nastavenie - Zabezpečenie formulára === Záver - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov Kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých === Analýza dát - Nástroj rozšírený filter - Čo je to rozšírený filter - Rozdiel oproti automatickému filtru - Spôsoby filtrovania čísel, dátumov a časov - Zástupné symboly pri filtrovaní textu - Nástroj Hľadanie riešenia === Analýza dát kontingenčnou tabuľkou - Zoskupovanie údajov v popisoch - Tvorenie skupín, zoskupovanie Textu - Zoskupovanie dátumu a času - Zoskupovanie čísla - Vypočítavané polia - Spôsob vytvorenia poľa - Obmedzenia výpočtového poľa - Zobrazovanie hodnotového poľa v percentách - Percento z celku -Percento zo súčtu stĺpca alebo riadku - Medzisúčet a percento medzisúčtu - Prepojenie kontingenčných tabuliek - Čo je to prepojenie tabuliek, aké dáta tabuľky navzájom zdieľajú a kedy - Aktualizovanie kontingenčnej tabuľky - Kontingenčný graf - Rozdiel medzi grafom a kontingenčným grafom === Funkcie - Zaokrúhľovacie funkcie - Štandardné zaokrúhľovanie funkciami ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRIM - Zaokrúhľovanie na celé stovky a tisícky - Zaokrúhľovanie na násobky čísla funkciami CEILING a FLOOR - Jednoduché zlučovanie a rozdeľovanie textu v bunke - Logické funkcie - Spôsob tvorenia zloženej funkcie, pomôcky pri kontrole zloženej funkcie - Pokročilá práca s funkciou IF, vnorený IF - Vyhodnocovanie niekoľkých kritérií súčasne, logické spojky AND OR - Informačné funkcie na kontrolu bunky - Použitie informačných funkcií a funkcie IF na tvorbu výpočtu s kontrolou hodnoty -Počítanie s dátumom a časom - Identifikácia časti dátumu a času pre kontingenčné tabuľky - Rozdiel medzi dátumami v dňoch, pracovných dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch - Prirátavanie dní, pracovných dní, mesiacov a rokov k dátumu - Funkcia VLOOKUP - Vyhľadávanie údajov v inej tabuľke - Vyhľadávanie v intervaloch - Zisťovanie výskytu hodnoty === Spolupráca v Exceli - Zabezpečenie Excelu - Zabezpečenie zošita - Zabezpečenie štruktúry zošita - Zabezpečenie hárku - Zabezpečenie oblasti buniek - Nastavenie zdieľania zošita - Tvorba jednoduchého formulára - Nástroj overenie údajov - Tvorba viacúrovňových zoznamov - Formulárové prvky - Jednoduchá tvorba makier nahrávaním === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov Kurz Microsoft Outlook II. - práca v skupine === Elektronická pošta - Poštový server - Čo je to poštový server - Rozdiel medzi POP3, IMAP a MS Exchange - Vplyv Email servera na použiteľnosť tímových nástrojov programu Outlook - Nastavenie konfigurácie Outlook pre POP3, Imap a Exchange - Pokročilé nastavenia pri tvorení novej správy - Posielanie e-mailu s upozornením pre adresáta - Použitie potvrdenia o doručení a o prečítaní - Použitie hlasovacích tlačidiel na vytvorenie hlasovacieho e-mailu - Nastavenie adresy na priame odpovede - Posielanie e-mailu s oneskorením - Nastavenie platnosti e-mailu a jeho význam - Delegovanie prístupu - Delegovanie prístupu k ľubovoľnému poštovému priečinku - Otvorenie delegovaného priečinku - Zasielanie e-mailu v mene tretej osoby - Nastavenie odosielateľa v emailovej správe - Pokročilé organizovanie veľkého množstva pošty - Opakovanie základných techník organizovania príznakom s priečinkami - Vytvorenie pravidiel na automatické triedenie prichádzajúcej pošty - Použitie kategórií pri organizovaní e-mailu - Tvorba automatických vyhľadávacích priečinkov - Usporiadanie poštových priečinkov - Výber polí v priečinku - Zmena zoskupovania - Nastavenie podmieneného formátovania - Vyhľadávanie v poštových priečinkoch - Štandardné vyhľadávanie správy - Rozšírené vyhľadávanie správy - Tvorenie vyhľadávacích priečinkov === Kontakty - Adresár MS Exchange - Čo je to adresár servera Exchange - Hľadanie v kontaktoch servera - Import a export kontaktov - Jednoduchý export kontaktov - Export a import do programu Thunderbird - Možnosti pri importovaní, podporované formáty - Použitie csv súboru na automatickú tvorbu kontaktov - Tvorenie spoločných kontaktov - Delegovanie práv na prístup ku kontaktom - Otvorenie zdielaných kontaktov - Použitie verejných priečinkov na tvorbu spoločných kontaktov - Sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých užívateľov === Štandardné nástroje Outlooku pri práci v tíme - Kalendár - Pravidelné a nepravidelné udalosti - Zdieľanie kalendára - Publikácia kalendára, export kalendára ako web stránky - Zisťovanie vyťaženosti ostatných užívateľov pri plánovaní stretnutí - Úlohy - Opakujúce sa úlohy - Prideľovanie úloh iným užívateľom - Delegovanie kontroly úloh === Ďaľšie pomocné nástroje - Verejné zložky - Vytváranie nových zložiek - Delegovanie a uberanie práv na prístup do verejných zložiek - Praktické využitie verejných zložiek - Integrácia Microsoft Outlook s inými aplikáciami - OLE, DDE - Hromadná korešpondencia - Odoslanie e-mailu z aplikácie - Import a export dát do iných formátov - Denník === Záver - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať