Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexné zvládnutie problematiky

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Problémy účtovania z daňového hľadiska s prepojením na obchodné právo (konateľ, spoločník, člen štatutárneho orgánu)

 • Vybrané problémy ostatných zmien účtovných a daňových predpisov vrátane návrhu novely zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2018.
 • Oceňovanie reálnou hodnotou a s tým súvisiaca daňová optimalizácia.
 • Účtovanie a vykazovanie voči spoločníkom v závislosti od kategórie účtovnej jednotky:

  a. záväzky a pohľadávky voči spoločníkom, ich účtovanie, vykazovanie v mikro, malej a veľkej účtovnej jednotke, inventarizácia záväzkov a pohľadávok voči spoločníkom, odpis, schodok v pokladni účtovaný voči hmotne zodpovednej osobe, prepojené účtovné jednotky, spriaznené osoby,

  b. možnosti účtovania refakturácií, pojem „refakturácia“ a možné daňové dopady,

  c. podiely na zisku, pôžičky, neobvyklé transakcie, započítanie,

  d. pôžičky dlhodobé a krátkodobé, ich právne východiská, úročenie; účtovanie, inventarizácia, vykázanie,

  e. transferové oceňovanie a analytická evidencia v účtovníctve.

 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a transakcie s tým súvisiace; kríza, úpadok, hrozba úpadku, zisk na akciu, zisk na podiel; pojem podiel a jeho vykázanie v poznámkach k účtovnej závierke; kapitálové fondy. Novela Obchodného zákonníka v kontexte príspevkov do kapitálového fondu od 1. 1. 2018. Odpisová politika dlhodobého majetku (veľký majetok, drobný majetok); majetok vo vlastníctve, majetok v prenájme; opravy, údržba, technické zhodnotenie; zámeny.
 • Časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov, rezervy, analytická evidencia na daňové účely (záväzky podmienené zaplatením. Významnosť.
 • Práca s rezervami; účtovné a daňové rezervy.
 • Práca z pohľadávkami (zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam, inventarizácia pohľadávok, príslušenstvo k pohľadávkam a s tým súvisiace povinnosti účtovné a pri úprave základu dane z príjmov, započítanie jednostranné, započítanie dohodou).
 • Možnosti individuálnej účtovnej politiky cez interné účtovné smernice.
 • Diskusia najmä k témam školenia.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava, 842 14 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)