Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexné zvládnutie problematiky

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Problémy účtovania z daňového hľadiska s prepojením na obchodné právo (konateľ, spoločník, člen štatutárneho orgánu)

Študijná pomôcka Zameranie: Vybrané problémy účtovania z daňového hľadiska

Zameranie:

 1. Prehľad ostatných zmien zákona o účtovníctve, najmä novela č. 130/2015 Z. z.:

a. zmeny v oceňovaní,

b. zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny a jeho účtovno-daňový dopad,

c. osobitosti zverejňovania účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií.

 1. Závislé osoby, spriaznené osoby, prepojené osoby, podielová účasť a ich premietnutie v účtovnej závierke a v daňovom priznaní právnickej osoby; transferové oceňovanie tuzemské.
 2. Prehľad aktuálnych zmien zákona o dani z príjmov najmä novela zákona o dani z príjmov č. 253/2015 Z. z. od roku 2016 a iné novely:
 1. požiadavky na analytickú evidenciu v účtovníctve:
 • daňová licencia,
 • záväzky po zaplatení,
 • daňové a nedaňové rezervy,
 • výnosy budúcich období.
 1. podsúvahová evidencia mimo účtovného sledovania potenciálnych daňových odpočtov – zmarená investícia, zaplatené normy a certifikáty.

Známe zmeny zákona o dani z príjmov pre rok 2017.

 1. Zmena Obchodného zákonníka zákonom č. 87/2015 s účinnosťou od 1. 7. 2015 a 1. 1. 2016 najmä s vplyvom na postavenie konateľa a spoločníka v obchodnej spoločnosti:
 • register diskvalifikácií – vylúčenie osoby z výkonu funkcie,
 • prokúra,
 • spoločnosť v kríze,
 • zákaz vrátenia niektorých plnení počas krízy,
 • zákaz neobvyklých transakcií medzi spoločnosťou a spoločníkom,
 • zákaz hotovostného vyplatenia pôžičky od spoločníka, konateľa.
 1. Odmeny, podiely na zisku, tantiémy (možnosti, daňové výdavky, zmluvné vzťahy, účtovanie). Pôžička prijatá od konateľa, spoločníka. Pôžička/úver poskytnutá konateľovi a spoločníkovi (úročenie, možnosti, daňové výdavky, účtovanie).
 2. Vlastné imanie a bezodplatné plnenia prijaté od spoločníkov.
 3. Konkurz a reštrukturalizácia z pohľadu veriteľa a dlžníka:
 • pojmy úpadok, kríza, hrozba úpadku a s tým súvisiace povinnosti,
 • účtovná dokumentácia preukazujúca úpadok dlžníka.
 1. Práca s pohľadávkami (zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v reštrukturalizácii, k nepremlčaným pohľadávkam, k pohľadávkam vymáhaných exekúciou (plynutie inštitútu premlčania). Osobitosti inventarizácie pohľadávok (zo zmluvných pohľadávok, z preddavkov, z pôžičiek); dlhodobé pohľadávky bezúročné; bezúročné pôžičky.
 2. Diskusia.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)