DETAIL KURZU

NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV OD 1.1.2019 (DPH, DzP, eKASA) - Ing. Soňa Ugróczy

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Od januára 2019 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov, so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov.

Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1.1.2019.

Obsah kurzu

1. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
 • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9);
 • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra t.j. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;
 • rozšírenie zoznamu prílohy z 10 % sadbou DPH na ubytovacie služby (schválené v NRSR)23.10.2018;

2. Novely zákona o dani z príjmov prijaté v r. 2018, resp. pripravované na r. 2019:

 • Zákona č.209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní – nepriama novela zákona o dani z príjmov od 1.9.2018 o úprave nákladov v odbornom vzdelávaní;
 • Zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z.z od 1. 1. 2019 – väzba na daňové výdavky v zákone o dani z príjmov;
 • Rekreačné poukazy upravené v novele zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu od 1. 1. 2019 – kedy vzniká nárok/povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy, ktorých zamestnancov sa to týka, dopad na zamestnanca z pohľadu zdanenia a iné;

3. Na čo sa pripraviť pri prechode na systém eKASA 2019 (novela zákona o Elektronických registračných pokladniciach) – stručná informácia (fungovanie eKasy, ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc)

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor