DETAIL KURZU

Daňové priznanie k DzP PO v príkladoch - Trnava - lektor: Martin Tužinský

Od:

ProFuturion accounting, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Školenie v praktických príkladoch je pre Vás vhodnou prípravou pred podaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Z príkladov prezentovaných na školení bude zostavené daňové priznanie, ktoré bude súčasťou prílohy k školiacim materiálom.

Súčasťou študijných materiálov je praktický zoznam pripočítateľných položiek k základu dane z príjmov a odpočítateľných položiek od základu dane z príjmov so smerovaním na konkrétne číslo riadku daňového priznania k DzP PO.

Lektor školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca Termín: 31.01.2019 v Trna­ve (konferenčné centrum, ul. Rybníková 16)

Obsah kurzu

Lehoty na podanie daňového priznania

Druhy daňových priznaní:

 • riadne,
 • opravné,
 • dodatočné,
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze.

Položky upravujúce základ dane:

 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti,
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP),
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky),
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení.

Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku:

 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch,
 • daňové odpisy prenajatého majetku,
 • odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €,
 • metódy odpisovania,
 • prerušenie daňových odpisov,
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku,
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou,
 • zmarené investície,
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku.

Zásoby

 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť,
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby,
 • pohonné látky,
 • reklamné predmety.

Pohľadávky

 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie),
 • odpis pohľadávky,
 • postúpenie pohľadávky,
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii,
 • premlčané pohľadávky.

Príslušenstvo k pohľadávkam

 • zmluvné pokuty,
 • úroky z omeškania,
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
 • penále a pokuty.

Záväzky

 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane,
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane,
 • rezervy (účtovné / daňové).

Manká a škody

 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky,
 • náhrady škôd od poisťovní.

Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov

 • daň z príjmu,
 • DPH,
 • daň z motorových vozidiel,
 • ostatné dane.

Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane

Odpočítateľné položky od základu dane

 • príjem získaný darovaním,
 • podiely na zisku (dividendy),
 • príjmy oslobodené od dane,
 • príjmy zdanené zrážkou,
 • inkaso odpísaných pohľadávok.

**Opravy chýb minulých účtovných období

Preddavky na daň z príjmov

Tlačivo daňového priznania – upozornenie na zmeny tlačiva**

Cieľová skupina

Účtovníci, finanční riaditelia, ekonómovia, podnikatelia…

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál, písacie potreby, občerstvenie, teplý obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
Organizátor