DETAIL KURZU

Slovenčina pre cudzincov – kurz pre firmy

Od:

Súkromná jazyková škola iCan

Bratislava

Popis kurzu

Pre zamestnancov firiem jazyková škola iCan pripravila kurz slovenského jazyka pre cudzincov šitý pre potreby klientov. Cieľom kurzu je dosiahnutie schopnosti študenta komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej jazykovej úrovni podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Znalosť jazyka zvyšuje možnosti cudzinca uplatniť sa na trhu práce v SR a následne zlepšuje adaptáciu zamestnanca v pracovnom procese.

Obsah kurzu


Kurz pozostáva z dvoch častí, intenzívny týždenný kurz slovenčiny v rozsahu 20 hodín s možnosťou následného polointenzívneho kurzu, 4 vyučovacie hodiny do týždňa. Presná doba trvania polointenzívneho kurzu sa upresňuje podľa špecifických potrieb klienta. Kurz môže prebiehať v priestoroch firmy, alebo v priestoroch, ktoré zabezpečí škola iCan.

Kapacita účastníkov kurzu: malá skupina od 5– 10 osôb, stredná skupina 11– 19 študentov, veľká skupina 20–25 študentov. Prvý týždeň prebieha intenzívny kurz – všeobecná slovenčina; na intenzívny kurz nadväzuje mesačný polointenzívny kurz – všeobecná slovenčina + lexika a odborná terminológia podľa zamerania pracovnej činnosti zamestnancov.

Výhody jazykového vzdelávania Vašich zamestnancov s profesionálnymi lektormi iCan:

  • vzdelávanie pod vedením skúsených učiteľov s vysokou úrovňou kompetencie;
  • štúdium na jednej z najlepších jazykových škôl pre cudzincov;
  • možnosť spolupodieľať sa na vyhodnotení účinnosti vyučovacích metód;
  • vysokú úroveň služieb;
  • časť vyučovacích hodín je venovaná preberaniu odbornej terminológie používanej v pracovnom procese;
  • moderný a účinný vzdelávací program zodpovedajúci svetovým štandardom.

Cena kurzu: Cena kurzu je kalkulovaná na 1 týždeň intenzívneho kurzu a na 1 mesiac polointenzívneho kurzu – viď. priložená tabuľka.

Intenzívny kurz – 1 týždeň – 20 h

Mala skupina – 500 eur Stredná skupina – 700 eur Veľká skupina – 900 eur

Polontenzívny kurz – 1 mesiac – 16 h Mala skupina – 400 eur Stredná skupina – 560 eur Veľká skupina – 720 eur

Výhoda jednotkovej skupinovej ceny za kurz : cena na osobu je veľmi priaznivá – za týždeň intenzívneho kurzu od 36 €, pri polointenzívnom kurze za mesiac kurzu od 28 €! V cene kurzu sú započítané náklady na učiteľa, doprava učiteľa v rámci Bratislavy. V prípade, že kurz prebieha vo firme mimo Bratislavy, cena kurzu je primerane navýšená o náklady na dopravu učiteľa.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú záujemcovia o štúdium slovenčiny – cudzinci, zamestnanci firiem:

  • ktorí sa zaujímajú o štúdium slovenčiny z pracovných dôvodov,
  • ktorí chcú komunikovať v slovenčine v bežnom každodennom živote.
Certifikát Osvedčenie o ukončení kurzu vydané v zmysle Vyhlášky o jazykovej škole č. 321/2008 Z.z Poznámka k cene

v závislosti od veľkosti skupiny

Hodnotenie
Organizátor