DETAIL KURZU

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - s lektorom a daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým v Bratislave

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Školiteľ Vás v rámci prednášky bude sprevádzať celým procesom zostavenia účtovnej závierky a jej jednotlivými položkami. Na príkladoch z praxe sa zameriate na nesprávne vyplnenú účtovnú závierku a možné sankcie vyplývajúce z nesprávne podaných výkazov.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

Účtovná závierka

 • Kategorizácia ÚJ a vplyv na účtovnú závierku
 • Zostavenie účtovnej zvierky, kedy nastáva tento moment, vplyv – zostavenia účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
 • Schválenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv schválenej účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
 • Lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky
 • Proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín)
 • Likvidácia a vplyv na podanie UZ

Účtovná uzávierka – oblasti s ňou sledované, práce s ňou súvisiace; inventarizácia majetku a záväzkov: dlhodobý a krátkodobý majetok, osobitne pohľadávky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, opravné položky k majetku, záväzky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, inventúrne rozdiely, preukázateľnosť účtovníctva s dôrazom na vykonanú inventarizáciu, vybrané zostatky (sporné a problémové prípady), nevypárované položky saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, podsúvahová evidencia, odporúčania, opakujúce sa nesprávnosti z praxe.

Poznámky k účtovnej závierke. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky.

Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.

Nesprávne vyplnená účtovná závierka a podané daňové priznanie

 • Lehota na podanie opravenej účtovnej závierky a daňového priznania
 • Sankcie vyplývajúce z takto podaných opravných výkazov
 • Riziká súvisiace so zrušením živnosti, ak sa účtuje nesprávne po novom (po 1. 1. 2018)
 • Ostatné kapitálové fondy po 1. 1. 2018 (daňové a účtovné hľadisko)

Priebeh školenia:

 • 08:00 – 09:00 Prezentácia
 • 09:00 – 10:30 Seminár
 • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 – 12:30 Seminár
 • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 – 14:00 Seminár

Miesto konania: COOP Jednota Slovensko, s.d., Kongresová sála 1.poschodie, Bajkalská č. 25, Bratislava.

NIE STE Z BRATISLAVY? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor