Detail kurzu

Úvod do IFRS 17 - účtovanie poistných zmlúv (pre senior manažérov)

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi nového účtovného štandardu tak, aby účastníci mohli porozumieť jeho následkom pre poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne. Na príkladoch si ukážeme rozdiely v aktuálnom a novom prístupe účtovania poistných zmlúv. Účastníci budú tiež oboznámení s požiadavkami na zverejňovanie, s novými požiadavkami na výročnú správu a ako bude možné porovnať rôzne spoločnosti.

Obsah kurzu

 • Aké sú dôvody na zavedenie nového štandardu
 • Nový formát výkazu ziskov a strát
 • Definícia poistnej zmluvy a ďalších základných pojmov k určeniu  rozsahu platnosti IFRS17
 • Základný prístup k oceňovaniu poistnej zmluvy (BBA) a dopady nového prístupu na procesy v poisťovni
 • Požiadavky na výročnú  správu a čo všetko môžeme  zistiť  z výročnej správy poisťovne
 • Aké zmeny vyvolá IFRS17 v existujúcich procesoch poisťovne
 • Dopady na dáta, ich rýchlu dostupnosť a vysokú kvalitu
 • Dopad na oceňovanie zaistných zmlúv
 • Katagórie dát nevyhnutných k IFRS17 výpočtom a následným požiadavkám na report
 • Vhodná funkcionalita IFRS17
 • Transition – prechod z existujúceho účtovného štandardu na IFRS17
 • Najväčšie výzvy pre implementáciu IFRS17 a ako sa ich pokúsiť zvládnuť

Cieľová skupina

Manažéri a riadiaci zamestnanci bánk, poisťovní a sprostredkova­teľských spoločností, poistní matematici, pracovníci na oddelení účtovníctva ako aj špecialisti kontrolingu, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti o nových účtovných štandardoch pre poistné zmluvy.

Kontaktná osoba

Ing. Monika Kovácsová
+421 915 720 043
monika.kovacsova@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor