DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Obstarávame so začiatočníkmi podrobne a elektronicky - 2-dňový seminár

Od:

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

orientácia v zákone, základné inštitúty, od zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou až po nadlimitné zákazky – postupy, lehoty, povinnosti, informačný systém EVO naživo

Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – smerníc, zákona, vyhlášok, metodických usmernení, odporúčaní, príručiek, rozhodnutí orgánu dohľadu. Krok po kroku sa zameriame na aplikáciu ustanovení nového zákona v rámci realizácie verejného obstarávania, objasnenie základných inštitútov, nových inštitútov, pravidiel a postupov pre zadávanie jednotlivých druhov zákaziek. Elektronizácia vo verejnom obstarávaní. Dohľad nad verejným obstarávaním a revízne postupy. Problematiku objasníme na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov (informačných systémov) na stránke ÚVO.

Obsah kurzu

rehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania a aplikácia v praxi. Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní. Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy zadávania zákaziek, predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, lehoty vo verejnom obstarávaní. Podmienky účasti a možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom. Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť. Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať, súťažné podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali obsahovať. Obchodné podmienky. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, rôzne formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, ich vzťahy. Proces prípravy verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvy, povinnosti po uzatvorení zmluvy. Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací mechanizmus, jednotný európsky dokument (JED), konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie. Nové oprávnenia a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní z pohľadu uchádzačov. Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, informačné systémy, profil verejného obstarávateľa. Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní. Vaše problémy a otázky.

Cieľová skupina

obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dna, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor