Detail kurzu

Digitálna Akadémia - Kybernetická bezpečnosť

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom Zákona o kybernetickej bezpečnosti je zvýšiť bezpečnosť sietí a informačných systémov, na ktorých je do značnej miery postavené fungovanie hospodárskych a spoločenských záujmov Slovenskej republiky. Zákon so sebou prináša množstvo novej terminológie, identifikuje nové povinné osoby, ako aj zavádza nové povinnosti, ktorých plnenie je nevyhnutné zabezpečiť jednak vo vzťahu k subjektom vykonávajúcim pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike, tak aj vo vzťahu k bezpečnosti sietí a informačných systémov.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do problematiky kybernetickej bezpečnosti

Školenie je zamerané na uvedenie do základnej problematiky kybernetickej bezpečnosti, objasní vzťah informačnej a kybernetickej bezpečnosti, objasní postavenie subjektov vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike, identifikuje základné povinnosti prevádzkovateľov základnej služby a poskytovateľov digitálnej služby a objasní, od ktorého dátumu budú musieť povinné osoby súlad so Zákonom v zmysle jeho prechodných ustanovení zabezpečiť.

Modul 2: Prevádzkovateľ základnej služby a Poskytovateľ digitálnej služby

Školenie je zamerané na vysvetlenie dopadových kritérií a špecifických sektorových kritérií, naplnenie ktorých je prevádzkovateľ základnej služby povinný nahlásiť Národnému bezpečnostnému úradu, identifikáciu príslušných povinností a zodpovedností povinných osôb vyplývajúcich nielen zo Zákona, ale najmä všeobecne záväzných právnych predpisov slúžiacich na jeho vykonanie. Súlad s požiadavkami Zákona je daný nielen implementáciou opatrení vo vzťahu k sieťam a informačným systémom, ale aj právnou implementáciou zákonných požiadaviek napr. vo vzťahu k úprave a revízii existujúcich zmluvných dojednaní s dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb povinných osôb. Školenie sa v neposlednom rade zaoberá systémom nahlasovania a riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, identifikuje oprávnenia Národného bezpečnostného úradu vo vzťahu k výkonu kontrol a auditov u povinných osôb ako aj sankcie za porušenie príslušných povinností Zákona.

Modul 3: Štátna správa

Školenie je zamerané na povinnosti orgánov verejnej moci pri zaisťovaní kybernetickej bezpečnosti vo svojej pôsobnosti, najmä povinnosti identifikácie základnej služby a prevádzkovateľov základnej služby, objasní požiadavky vo vzťahu k technickému, technologickému a personálnemu vybaveniu jednotky CSIRT a zaoberá sa povinnosťami orgánov verejnej moci vo vzťahu k prijatiu a dodržiavaniu vhodných a primeraných bezpečnostných opatrení.

Cieľová skupina

Akadémia PwC v spolupráci s právnickou kanceláriou Bukovinský&Chlipala pre vás pripravila sériu troch školení zameraných na najzávažnejšie otázky vyplývajúce zo zákona o kybernetickej bezpečnosti. Školenie je určené najmä prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb, ale aj tým, ktorí majú záujem zaviesť vo svojej spoločnosti riadenie kybernetickej bezpečnosti aj napriek tomu, že povinnou osobou v zmysle zákona nie sú.

Poznámka k cene

Absolvujte dva moduly za špeciálnu cenu 455 EUR a ušetrite až 55 EUR!

Hodnotenie
Organizátor