Kurz: Hygienické minimum - školenie VaV

Popis kurzu

⇒ pripraviť účastníkov vzdelávania na overenie odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažných činnostiach v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo alebo pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu

⇒ overenie vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,ktoré následne vydá osvedčenie o odbornej spôsobilostiObsah kurzu

⇒ rozsah školenia je 5 hodín

⇒ v priebehu školenia preberiete: ⇒ základné pojmy v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⇒ súvisiace právne predpisy – Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo/ zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákon č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

⇒ požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo/základné hygienické požiadavky na predaj potravín

⇒ Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci – Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

⇒ epidemiologicky závažné činnosti

⇒ sanitačný programCieľová skupina

⇒ osoby, ktoré potrebujú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ku ktorým patrí kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb

⇒ osoby, ktoré majú záujem pracovať v potravinárstve a potrebujú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinamiPoznámka k cene

Cena školenia je pre účastníka 45 €.Kontaktná osoba

Mgr. Marcela Anderková
+421 948 996 639
info@vav.sk


Organizátor