Detail kurzu

Odborná príprava podľa zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Oboznámenie účastníkov s aktuálnym znením zákona č.297/2008 Z. z., vrátane jeho novelizácií, za účelom efektívnej ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Poučiť účastníkov o etapách, metódach a formách trestnej činnosti tzv. „prania špinavých peňazí“ a praktickej realizácii opatrení definovaných v predmetnej zákonnej úprave v závislosti na predmete činnosti tzv. povinnej osoby (§ 5 zákona č. 297/2008 Z.z.).

Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky a definícia základných pojmov
  • Modelové prípady prania špinavých peňazí
  • Výklad etáp, metód a foriem prania špinavých peňazí
  • Súvisiace zákonné úpravy (zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku, zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti, a iné)
  • Výklad zákona č. 297/2008 Z.z. vrátane praktických skúseností s jeho aplikáciou
  • Program vlastnej činnosti
  • Prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií
  • Priebeh kontroly dodržiavania zákona
  • Praktické prípady a diskusia o vybraných aspektoch predmetného zákona
  • Efektívne predchádzanie pokutám
Lektorské obsadenie:

Daniel Gabčo je spoluautorom zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Je bývalým riaditeľom finančnej spravodajskej jednotky, odborným gestorom a autorom prvého samostatného preventívneho zákona na ochranu pred praním špinavých peňazí v Slovenskej republike. V súčasnosti pôsobí v predmetnej oblasti v bankovom sektore s dlhoročnými skúsenosťami v metodickej činnosti, v oblasti školení a tvorby programov činnosti povinných osôb.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj právnické osoby vrátane jej zamestnancov, ktoré sú povinnými osobami podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.

Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté školiace materiály a osvedčenie pre účastníka

Hodnotenie
Organizátor